Art 30
Corona deel 4: Eindbeschouwingen
RUBRIEK: Maatschappijkritiek    Geplaatst op 10 december 2021

In dit laatste deel ga ik ik nog even dieper in op een aantal deel-thema's en deel-vra-gen die zijdelings in mijn artikels over COVID werden aangesneden. Met voorop, het gegoochel met varianten. Mooi, dat men zo snel nieuwe varianten van het COVID-virus kan ontdekken. Men speelt kort op de bal. Althans, deze illuzie wil men toch wekken: de wetenschap met haar arsenaal aan detektie- en meetapparatuur heeft het probleem "onder kontrole". Maar als daarop keer op keer, nieuwe maatregelen voor nieuwe besmettingsgolven en nieuwe boostercampagnes moeten volgen, wordt dit zogezegd "daadkrachtig" optreden van de wetenschap gereduceerd tot het doorgeven van de hete patat aan de overheid, en moet het de aandacht afleiden van het feit dat de initiale COVID-vaccins maar belabberd werken.

Ik kom even terug tot de algemene determinatie van wat een vaccin is en moet zijn, te vinden in het Europees Vaccinatie-Informatieportaal:"Als de met het vaccin in-geënte persoon later in contact komt met het echte virus of de echte bacterie, "herin-nert" het immuunsysteem zich die ziekteverwekker. Het produceert dan snel de juis-te antistoffen en aktiveert de juiste immuuncellen om het virus of de bacterie te ver-nietigen, en de persoon tegen het uitbreken van de ziekte te beschermen. De immu-niteit houdt doorgaans jarenlang stand, soms ook levenslang." Tegenover deze alge-mene definitie van het vaccin, maakt het Corona-vaccin dus maar een belabberde indruk. Het enige vaccin dat na een decennia moet "herhaald" worden, is voor zover ik weet dat tegen Tetanus.

Zoals reeds vermeld, beroept men zich op de snelle vorming van varianten door het COVID-virus, om het gebrek aan effektiviteit van het Corona-vaccin mee te "verkla-ren". Is dat een overtuigend "bewijs"? I don't think so! Primo omdat ALLE virussen permanent muteren, en secundo omdat dit een truuk van de foor is: een (klein) ver-schil moet men niet beklemtonen en uitvergroten alsof het bijna om een ander virus zou gaan, omdat het slechts een variante is. Het vaccin moet de herkenning van de basisinformatie van het COVID-virus triggeren -wat al behoorlijk specifiek is- en niet één of andere variante. ALS deze varianten ZOVEEL van elkaar zouden verschillen, dan zou teoreties iemand die op een natuurlijke wijze de immuniteit heeft verworven door de ziekte door te maken, OOK zogezegd GEEN bescherming tegen de andere varianten hebben, en dus eventueel zoveel keer COVID kunnen krijgen als er varian-ten in omloop komen. Gebeurt dat? Neen! De virologen beweren dat dit "zou kun-nen" (gefundeerd op wat?), maar dat dit niet is onderzocht (waarom niet?). Dus als samengevat ons immuunsysteem het vermogen heeft om dat "algemeen" COVID-vi-rus te herkennen, ligt het verschil bij het vaccin, en niet bij het lichaam of het virus. Waarom laat het logies denken ineens in de steek in DEZE aangelegenheden?

Tweede punt: de gezondheid. Men moet de verwezenlijkingen en de resultaten van de allopatiese geneeskunde onderkennen, en dankbaar zijn voor de talrijke le-vens die zij ieder jaar redt met haar medicijnen, vaccins, ingrepen en behandelingen. Dat staat buiten kijf. Maar het wordt ook tijd dat men de limieten daarvan begint te onderkennen, en ophoudt om ALLES te willen medicaliseren op stoffelijke wijze. Gezondheid is derhalve GEEN louter lichamelijke kwestie. En in de praktijk heeft de allopatiese geneeskunde ervoor gezorgd dat mensen langer leven, maar NIET per se gezonder leven. Leven ZONDER symptomen maakt het leven draaglijker, maar dit permanent onderdrukken van symptomen heeft ook tot gevolg dat een flink percen-tage van de bevolking dat medicijnen slikt weliswaar in leven blijft, maar niet echt "gezond" is. Het is dus "logies" dat hun immuunsysteem nogal fragiel tot zwak is, en derhalve weinig weerstand zal hebben tegen een virus wanneer die de vorm van een epidemie aanneemt. Ook wanneer de leefomstandigheden plots drasties verslechte-ren door een natuurramp, oorlog, hongersnood, uitvallen van voorzienigheden, hit-te-en koudegolven, .... zullen het ook zij zijn, die er het meest last van zullen onder-vinden, omdat hun weerstand verzwakt is.

De Natuur is daarbij behoorlijk onbarmhartig, maar ook behoorlijk "eerlijk". Je zult mij hier niet "the survival of the fittest" horen promoten als filosofies fundament, omdat het succes van de homo sapiens niet alleen aan zijn "hersenen" te danken is, maar ook aan zijn sociaal gevoel en solidariteit. Maar op het vlak van de realiteit, blijft de staat van iemands lichaam en energie een natuurlijk gegeven waaraan men kan "rekken", maar wat in wezen iets is , wat terugvalt op zijn intrisieke waarde van zodra er (grote) DRUK op komt te staan. Deze natuurlijke staat bepaalt niet alleen hoe sterk zijn immuniteitsstelsel is, hoeveel allopatiese medicijnen men kan verwer-ken door tegelijk de bijverschijnselen ervan te verwerken (cfr: wanneer het lichaam te verzwakt is om nog eens een chemokuur te kunnen doorstaan), en in welke mate men nog een normaal leven kan leiden noodzakelijk om die energie en dat immuun-stelsel op peil te houden. Ook hier blijkt dus de realiteit het omgekeerde te zijn van wat de allopathie als referentiekader hanteert.

WAT men dan precies bedoelt met "het vaccin biedt een bescherming van 90%" is nogal onduidelijk: wil men daarmee te kennen geven dat in de testperiode van het vaccin, 10% van de gevaccineerde testpersonen toch nog COVID kregen? Bovendien: HOE kon men de blootstelling aan het virus van die personen inschatten? En hele-maal bevreemdend wordt het, wanneer men nu beweert dat een boosterprik noodza-kelijk is omdat "de bescherming tegen symptomatiese COVID gedaald was tot 44% bij AstraZeneca en 63% bij Pfizer". HOE heeft men zoiets berekend?? Door de cijfers van besmettingen bij gevaccineerden, die men overigens NIET meedeelt? En HOE verklaart men die daling op amper een paar maanden tijd?? Heel "wetenschappelijk" hoor!

Ik heb in mijn vorig artikel er reeds op gewezen hoe de onmogelijkheid om het ver-schil te maken tussen "besmet" te worden getest bij kontakt, en daadwerkelijk (symptomatiese) Corona te hebben door ziek te vallen, de statistieken vervalst. Wel-nu, uiteraard loopt die fout gewoon verder in de wijze waarop men dan het "bewijs" daarvan moet aanvragen onder de vorm van een COVID-certificaat (zie hierboven). Alleen een vaccinatie-certificaat geeft een COVID-free-ticket, ook al is ondertussen bewezen dat de vaccins niet goed beschermen. Wie COVID heeft gehad, en dus op de meest radicale wijze immuun voor het virus is geworden, kan alleen een "herstel-certificaat" geldig voor 180 dagen krijgen. Het betekent, dat wanneer ik deze zomer op vakantie zal willen, ik alweer een test zal moeten laten nemen. Want om nog eens een totaal overbodige en nutteloze boosterprik te nemen, denkt geen haar op mijn hoofd, maar dan zal ik dus ook niet meer "volledig gevaccineerd zijn". Konklusie: heel wat mensen laten desondanks TOCH kompleet overbodige vaccinaties zetten, omdat dit de "gemakkelijkste weg" is. Dit zal later met kinderen bijvoorbeeld niet an-ders zijn: mijn dochter heeft COVID gehad en is dus perfekt immuun, maar TOCH zal men erop aandringen om haar te laten vaccineren. Daar ben ik bijna zeker van. Allemaal heel logies en "wetenschappelijk" hoor!

Wat mij is opgevallen, is dat wanneer men getuigt over zijn eigen ERVARING, eigen-lijk niemand daarin geïnteresseerd is. Erg bevreemdend is dit, want om een beter beeld te krijgen van wat COVID is, moet men zijn oren spitsen naar wat wat zij die het hebben gehad, de ervaringsdeskundigen, erover te zeggen hebben. Want af-gaan op wat de overheden erover vertellen zal niet veel duidelijker maken, omdat die de angst opkloppen en prediken om hun eigen beleid mee te verrechtvaardigen en de sociale druk op te voeren opdat mensen zich zouden laten vaccineren: die brengen alleen de zwaarste gevallen als "waarschuwing" naar voor (het liefst van ONgevacci-neerden natuurlijk). Omdat ook de officiële media zich in dit verhaal laten gijselen en als het ware de spreekbuis van die overheid zijn geworden, wordt dus een zeer eenzijdig beeld opgehangen. De propaganda-machine draait op volle toeren, andere stemmen worden weggecensureerd, alleen erge slachtoffers worden uitvoerig ten tonele gebracht, en hetzelfde verhaal wordt keer op keer herhaald, zodat IEDEREEN ER DEZELFDE OVERTUIGING OP NA HOUDT.

Want WAT krijgt men dan als terugkerende reaktie, wanneer men wilt getuigen dat men COVID heeft gekregen ondanks dat men volledig gevaccineerd was? "Dat men geluk had dat men gevaccineerd was, want dat men anders in het ziekenhuis was be-land." (sic) Bam, deur toe, nog voor men "gekeken" heeft; men staat gereed met een konklusie, nog voor men een onderzoek heeft gevoerd. Ik heb aldus gemerkt, dat dit de algemene manier is waarop mensen worden onthaald die COVID hebben ge-had ondanks het feit dat ze gevaccineerd waren: ze worden direkt de mond ge-snoerd. Ze mogen niet in vraag stellen dat het vaccin belabberd werkt, want dat is "afwijkende informatie". Onmiddellijk wordt men dan gebombardeerd met dood-doeners, persoonlijke aanvallen, beledigingen, insinuaties van slechte bedoelingen, suggesties dat men dom is, en andere nauwelijks onverholen verdachtmakingen.

Primo is dit een sterk staaltje van hermeties of sofisties redeneren: men kan be-zwaarlijk het "experiment" eens overdoen mét en zónder vaccin, om te vergelijken in welke MATE men ziek is. Men kan alleen de realiteit in evaluatie nemen die men meemaakt, en dat is: 1/ik ben volledig gevaccineerd; 2/ik heb toch COVID gekregen; 3/ dus de pragmatiese konklusie is: het vaccin heeft mij NIET beschermd, en werkt dus niet naar behoren. Men is dus een slachtoffer, maar men MAG secundo daarover niet getuigen omdat men anders "de gemoedsrust verstoort." (sic) Het is alsof men "het vaccin beschermt mij tegen Corona" als een soort bezweringsmantra herhaalt omdat "het is misschien niet perfekt(?), maar het is het enige wat we hebben" geen tegenspraak of krities onderzoek duldt. Het toont aan hoe diep angst is inge-zakt in onze instelling, wanneer men zich zo halsstarrig en dwangmatig vastklampt aan wat wordt ge-dacht(!) die angst te bezweren. Kortom, we zitten midden in het verhaal van een belief of een geloof, dat zich maskert als wetenschappelijke "argu-menten". Want INHOUDELIJK gaat men de diskussie niet aan.

De virologen zijn daarbij als een soort priesters of slangenbezweerders die met data en cijfers de stemming van de mensen bespelen tussen "gevaar en veilig" of "slecht bezig en goed bezig". Als er nog 1 bewijs nodig was, om te illustreren dat wetenschap aan de macht alleen een big brother kreëert, dan is het dat wel. In de fabriek de diktatuur van produktiecijfers. In een grootwarenhuis de diktatuur van de verkoops-cijfers. En in de openbare gezondheid van een samenleving de diktatuur van de be-smettingscijfers. We worden met zijn allen dus gegijseld, als het ware opgesloten in de permanente lockdown van ons huis, of in een gevangenis van angst.

Ook in deze aangelegenheid kan ik alleen herhalen wat ik steeds zeg: angst is geen alternatief. Als we ons opgesloten voelen in een gevangenis, is dit nog geen reden om zich bij de één of andere gang aan te sluiten om "bescherming" te zoeken. Men moet onafhankelijk blijven, en zich NIET achter één of andere vlag gaan scharen. En zich vooral NIET gaan identificeren met de denkwijze en de motieven van zijn cipier. Al die mensen die klakkeloos het overheidsprogramma en het wetenschappelijk-cau-saal denkmodel napraten, heeft weg van één groot sociaal Stockholm-syndroom.

Verder is het me ook opgevallen in hoever heel wat mensen hun kritiese zin heb-ben laten ondersneeuwen door hun angst, en zich overgeven aan de konservatieve reflex om zomaar "de officiële versie" te gaan overnemen. Filosofies is er nu een "bombardement" aan de hand van wetenschapsfilosofen die sofistiese rederingen hanteren om aan te tonen hoe "tegenstanders" zich te buiten gaan zelfvervullende voorspellingen. Zoals de "preventie-paradox". Ware het niet, dat AL deze rederingen berusten op statistieken, cijfers en data. Primo is er iets wat ik uit mijn kursussen logika heb onthouden, en dat is, dat goochelen met grote getallen en veralgemenin-gen, ......drogredens zijn. Secundo, dat precies cijfers kunnen gemanipuleerd wor-den, door welgekozen data weg te laten, of andere vanuit een bepaalde interpretatie te misbruiken in een andere kontext.
Daar kan ik devolgende evenwaardige "falings-paradox" tegenover plaatsen: 1/ik ben volledig gevaccineerd; 2/ ik heb toch COVID gekregen; 3/maar ik MAG de konklusie dat het vaccin niet naar behoren werkt NIET maken, maar ik MOET de konklusie trekken dat het (falende) vaccin mij heeft behoed voor ziekenhuisopname. Of devol-gende "onmogelijkheids-paradox": 1/ kinderen kunnen op een natuurlijke wijze een volstrekt natuurlijke immuniteit ontwikkelen door de ziekte door te maken (zonder problemen); 2/ maar kinderen mogen niet besmet worden, maar moeten in quaran-taine; 3/kinderen moeten dan gevaccineerd worden.

Het fanatisme zit niet zozeer in de hoek van de anti-vaxers, die alleen iets willen aankaarten, en ervaren dat een gemeenschap op slot gaat, terwijl er integendeel za-ken zouden moeten veranderen. Als iedereen hetzelfde moet denken, afwijkende informatie wordt weggecensureerd en andere meningen het zwijgen worden opge-legd, ligt het fanatisme veeleer in de konservatieve hoek. Het is geen kwestie van "alles of niets", ttz dat men geen kritiek zou mogen geven, op straffe van iets in zijn totaliteit te verwerpen. Dat deze vaccins NIET naar behoren werken, verwerpt de allopathie niet, maar stelt ze wel in vraag: hoe DIT vaccin tot stand kwam; de ma-te waarin het effektief is; de mate waarin wetenschap niet waardenvrij is; .... Dit zijn legitieme, praktiese en noodzakelijke vragen, OMDAT men er een hoop vergaande maatregelen mee motiveert die de verworvenheden van de menselijke kultuur en sa-menleving bedreigen. Ik neem dus al deze aanvallen niet in dank, maar laat mij ook niet intimideren. Wie is eigenlijk fanatiek en vooringenomen, als men zichzelf niet eens de vrijheid kan geven om mijn artikels te lezen?

Er wordt in al deze rederingen trouwens OM het hekel punt HEEN geredeneerd -in de volksmond heet dat: rond de pot gedraaid- , en dat is: de vaccins werken niet naar behoren. Moet men dan met alle geweld DIEZELFDE kaart van vaccinaties blijven trekken? Voor mijzelf was dát een konstatie WAAR het stopte: ALS de vaccins niet naar behoren werken, dan STOPT het hier voor mij, want dan zitten we in werkelijk-heid in een HEEL ANDER verhaal dan dat wat ons wordt opgedrongen. Op micro-schaal -in ons leven- vallen we dan terug op ons eigen immuunstelsel, en NIET op een vaccin dat te onvolledig datzelfde immuunstelsel triggert om ons te 'bescher-men" tegen het virus. We zijn niet "overgeleverd" aan het COVID-virus, maar we hebben genoeg natuurlijke hulpmiddelen en weerstand om het het hoofd te bieden.

Daarom is dit mijn besluit: vertrouw op je eigen immuniteit, en niet op het vaccin. Trouwens, HOEVEEL boosterpriks moet je nog krijgen vooralleer het zal beginnen dagen dat die vaccins niet werken zoals zij zouden moeten werken? En hou er in hemelsnaam mee op deze duidelijke mankementen te vergoeilijken; laat dat over aan de PR-vertolkers van de big farma die daarvoor betaald worden. Vertrouw op je ei-gen denken door je kritiese zin te kultiveren, niets "for granted" aan te nemen, jouw eigen onderzoek te voeren, een open mind te behouden, en bereid te blijven te kijken naar je eigen ervaringen in je eigen leefwereld. Dit laatste houdt in: zuiver je denken van verkeerde voorstellingen en denkwijzen, van opgedrongen propaganda en oude beliefs, door te kijken naar de realiteit zoals die IS. Als DAT niet eens zou kunnen -pandemie of geen pandemie- dan kan ik alleen maar uitroepen: hebben we daarvoor verdorie de sixties meegemaakt!?!