Art 31
De Stand van zaken weer 5 jaar later (2023)
RUBRIEK: Maatschappijkritiek    Geplaatst op 21 februari 2023
De Media

Een reeds veel gehoorde stelling is, "dat men zich bij de feiten moet houden", om fake news te vermijden.

Dit lijkt een redelijk standpunt, dat bovendien ook het vertrekpunt is van de weten-schapsbeoefening en van het rationeel denken. De "bewijslast" ligt bij feiten, bij objektieve en dus kontroleerbare gegevens, en niet bij de perceptie of de interpreta-tie van die gegevens. Maar dat is nu PRECIES het probleem van dat rationeel denken en die wetenschapsbeoefening: door de objekt-subjekt-splitsing, volstaat het dan om bepaalde feiten of gegevens te verzwijgen om wel zo'n "subjektieve" ingreep te verbergen. Data en feiten kunnen maw gemanipuleerd worden, en hebben dan een schijn van objektiviteit. Propaganda en publiciteit van elke soort vallen daaron-der. Dat rationeel denken is dus een manusje-van-alles dat een mentale reproduk-tie geeft van die realiteit, maar NIET die realiteit zélf IS. In de praktijk van het den-ken en van het spreken, worden deze twee begrippen -wat realiteit IS en hoe men tot een mentale rekonstruktie van de realiteit komt- losjes DOOR elkaar gebruikt. Dat is dus een eerste denkfout.

Een tweede denkfout bestaat eruit van niet te willen zien, nagaan, onderzoeken, ...... dat de officiële voorstelling a priori heel wat feiten verzwijgt. Men maakt feiten niet "legitiem" door hen uit de spreekbuis van de overheid te rollen. Dat is een gezags -"argument", en ik heb uit mijn lessen logika destijds geleerd dat gezagsargumen-ten valse of fake argumenten zijn. Moeten we dan wat de overheid zegt a priori wan-trouwen? Ik ben een kind van de sixties, dus ik geef daar een pricipiëel "ja" als ant-woord op. En dat geldt in de praktijk des te meer, naargelang de situatie explosief of gespannen is. In tijden van oorlog, natuurrampen, recessie, en ..... epidemies voorop. Uit diezelfde praktijk geldt ook dat naarmate de censuur toeneemt en andersden-kenden worden onderdrukt, dit herkenbare feiten (!) zijn, dat men een welbe-paalde, eenzijdige visie probeert door te drukken. De berichtgeving was ten tijde van de Corona-epidemie duidelijk eenzijdig en van bovenaf gedirigeerd, met de media dus gemuilkorfd. Normaal verwacht men dat in totalitaire staten, en is men er niet op voorzien dat dit in een demokratie zo snel zou kunnen gebeuren. Een beetje naiëf eigenlijk, en het illustreert het opportunisme van de politici die onder het mom van "nood breekt wet" hun eigen beleid proberen te rechtvaardigen met die "feiten".

De geschiedenis der mensheid is nu bepaald geen toonbeeld van berichtgeving van de ware toedracht der feiten in het nu; de waarheid ERACHTER werd pas vaak een hele tijd later achterhaald door andersdenkenden die TEGEN de stroom van de "reguliere berichtegeving" ingingen. ACHTER de feiten liggen dus steeds bepaalde belangen verborgen. En de feiten zijn slechts het 1/8-e van de ijsberg die boven het water uitsteekt en zichtbaar is. ONDER water liggen voor 7/8-e de krachtlijnen die "de feiten" niet alleen hebben gemaakt, maar ook blijven voeden: de motieven, de be-langen, de filosofie, het belief, ....... . Fake news is een woke benaming voor afwijken -de informatie die niet binnen het heersende standpunt kan worden onder gebracht, en geensins die heksenjacht verrechtvaardigt op mensen die het daarmee niet eens zijn en het probleem vanuit een andere invalshoek benaderen. In diezelfde lijn en sfeer worden verhalen (zoals Sinterklaas) en zelfs boeken (Roald Dahl) "herschre-ven" om ze "politiek korrekt" te maken aan de heersende ideologie.

Het Internet en de Computer

Ik ben verplicht geworden om van Windows 8.1 naar Windows 10 over te gaan. Ge-lukkig had ik een "zware" pc die deze upgrade kon dragen, maar het is eigenlijk wel grof dat men daartoe verplicht wordt. Niet per se om de beveiliging te verbeteren -zoals het doorgaans wordt voorgesteld-, maar in wezen om steeds meer presterende programma's te bedienen die steeds meer en sneller data moeten verwerken. Als men niet wil deelnemen aan deze wedloop, valt men uit de boot, omdat de "lagere" (sic) versies geen updates en geen beveiliging meer krijgen. En dat dit laatste als gevolg wel degelijk het geval is, heb ik persoonlijk mogen ervaren: op Facebook -of all places!- werd mijn besturing plots gehackt, door een Fransman dan nog, want het snode nieuws werd verkondigd in de taal van Voltaire. Ik heb dan gedaan wat ik in dergelijke zaken steeds doe: niet panikeren, Ctrl+Alt+Delete tegelijk indrukken, en als dat niet vodoende is, gewoon de stroomtoevoer onderbreken. "Onderbreek de stroom niet, want dan loopt je pc blijvende schade op", sprak de hacker-stem nog na, precies of ik aan het advies van een sm.... enige geloofwaardigheid zou moeten ge-ven. Wie dat wél gelooft, zit in de penarie natuurlijk, maar dat is precies een onder-deel van de hacker-strategie: je geld aftroggelen. En dat het niet per se over indivi-duen moet gaan, bewijzen de recente hackings van de stadsdiensten van Antwerpen en Diest.

Tot mijn verbijstering zag ik twee dagen later, dezelfde advertentie opnieuw tussen "mijn" advertenties verschijnen. Het is niet voldoende dat de beveiliging van Face-book een zeef is (dergelijke advertenties zouden nooit de beveiliging mogen doorko-men), en dat ik niet eens kon berichten wát ik had meegemaakt (ik kon alleen de advertentie als "scam" wraken), dat ik alweer 3 dagen later -u raadt het nooit- op-nieuw diezelfde advertentie zag verschijnen. Mijn persoonlijke data en voorkeuren worden door Facebook gretig verzameld (en zelfs door verkocht), maar mijn berich-ten rechtstreeks aan Facebook gericht, interesseren het geen scheet. Mooie mentali-teit is dat!

En dan iets over die andere gigant, Google: die heeft mij (alweer) verplicht om van http naar https over te gaan. Niet omdat dit nodig was, want zowel op mijn website als op deze weblog verkoop ik niets, zodat "persoonlijke data" niet moeten uitge-wisseld worden, noch zouden kunnen gehackt worden. Maar wél omdat die in de "hitparade" van de zoekmachine worden bevoordeeld. Tijdens de lockdown van de Corona, bleek voor velen plots de noodzaak om ook een winkel op het Internet te hebben; omdat dit het eenvoudigst is op Facebook, kwam daardoor een tsunami aan Facebook-winkeltjes bij, die omdat ze in https versleuteld zijn, de zogezegde minder beveiligde "informatie-weblogs" naar de achtergrond deden verzeilen. Dat het Inter-net hierdoor een aanfluiting van het www werd -world wide web om kontakten en informatie uit te wisselen- en werd omgevormd tot wws -world wide shopping- zal hen worst wezen. Google doet daar nog eens stapje bij, en bevoordeelt alles wat op zijn YouTube verschijnt: die gaan 3 banken vooruit. En dank zij het direkt opnemen en downloaden van korte filmpjes met de smartphones op Tiktok en konsoorten, is er een tweede tsunami die weblogs met puur informatieve ipv "amusementswaarde" helemaal achteraan duwt. Het zadelt de jongere generaties ook met de nefaste drang op om teksten te lezen a priori als "boring" te beschouwen. Meermaals per jaar krijg ik trouwens ongevraagd advies van site-"verbeteraars" om mijn sites aan te passen aan deze "vernieuwende tendenzen" en "aantrekkelijker" te maken door kommenta-ren toe te laten en aan "klantenbinding" te doen door te laten inloggen. Daarvoor dank ik hartelijk als ik zie op welk belabberd niveau ( en bovendien vaak onbeschoft) mensen bvb op Facebook met elkaar kommunikeren.

Wat dan voor u en mij het resultaat is van dit alles, is dat je niet eens kan gaan kijken naar één of andere site, ZONDER zich direkt te moeten inloggen en overvallen te worden door cookies-instellingen. "Wij geven om uw privacy!", krijg je dan als "ver-rechtvaardiging". Privacy my ass! Iedereen wil gewoon onze data. Als men werkelijk om privacy geeft, dan laat men de mensen vrij en met rust. Stel je voor dat je een winkel zou binnengaan, en je direkt zou lastig gevallen worden door een verkoper met de woorden "omdat wij klanten belangrijk vinden .....". Leuk zou dat zijn!

De Bank en het Geld

"Wat u hier doet, kunt u ook thuis doen", staat er op de schermen van de bankauto-maten. Beter ware erop te zetten: wat u thuis kunt, kunt u binnenkort hier NIET meer. Eerst was er de afschaffing van de overschrijvings-formulieren. Niet alleen door de firma's en de winkels, omdat die liever hebben dat je met kaart digitaal of permanente opdrachten betaalt. Maar ook door de bank zélf die enkel nog meesmui-lend overschrijvingsbulletins tolereert van "gepensioneerden". Stap 1: schaf die over-schrijvings-formulieren af, en verplicht iedereen om overschrijvingen te doen op de automaten in de bank. Stap 2: schaf de mogelijkheid af om je verrichtingen af te druk -ken op deze automaten. "We kunnen je ze opsturen mijnheer Vanderstaeten, maar dat zal u per keer 5 euro kosten. En we kunnen dat slechts 1 keer per maand doen. Wij sturen u na 14 dagen de betalingen op die u de maand daarvoor hebt verricht." "Maar dan kan ik slechts 6 weken later checken wat ik heb gekocht. Waarom kan dit niet vroeger?" "Ah neen, dat kan niet." Klantvriendelijk my ass! "Waarom doet u niet aan Internet-bankieren thuis, mijnheer Vanderstraeten? Dat is gemakkelijk en vei-lig." Het programma van de bank moge dan veilig zijn, maar mijn pc is dat niet, en wordt zo een target voor hackers verdorie! Stap 3: schaf de automaten voor cash geld in de banken af. Oh wat klantvriendelijk alweer, van die terug op straat te "centrali-seren" waar je heerlijk kunt overvallen worden terwijl je angstig en vlug geld staat te pinnen. Stap 4: promoot betalen met een bankkaart en schaf cash geld af. Afgaande op de signalen die de wereld worden igestuurd, zou men graag binnenkort deze stap "implementeren".

Hetvolgende past in deze zelfde strategie. Stap 1: geef GEEN rente meer op spaar-geld. Op die manier maak je van je spaargeld een "abstrakt getal", en verplicht je mensen om te beginnen spekuleren in beleggingen. "Anders verliest u geld mijnheer Vanderstraeten." En op die manier wordt dat spaargeld "fluide" want "onderweg"; het zit in allerhande "investeringen", en je kan er niet meer aan. Voor grote onderne-mingen speelt dat minder een rol, maar hoeveel kleine ondernemers zijn er niet al failliet geraakt door tekort aan "cash geld" om hun lopende rekeningen en kosten te betalen? Dan wordt dat "abstrakt getal" ineens weer heel reëel als knikkers. Als parti-kulier geldt dus samengevat: je kan er niet meer "aan", maar je kunt het wel verlie-zen. Als er nog eens een bankcrisis komt, is het zover. Stap 2: als je bij de bank leent, is het voor altijd. Maar als je aan de bank geeft, is het blijkbaar voor een termijn. Je spaargeld is maar tot 100 000 euro "beveiligd". Tiens, en alweer: waarom eigenlijk? Want met dat bedrag kun je heden ten dage geen stuk grond + een huis meer kopen. Want dat was de voornaamste reden waarom mensen spaarden. Dus: ontmoedig het sparen, en promoot het konsumeren, dat maakt de mens financiëel erg afhankelijk en kwetsbaar. Stap 3: promoot dat het bezitten van eigendom niet nodig is want al-leen maar lasten meebrengt. De staat doet wel mee door taxen en belastingen op eigendom te verhogen. Wie land bezit, kan immers zelfbedruipend worden, en dat kunnen we niet hebben: we moeten gehoorzame burgers, en geen opstandige rebel-len hebben, die een andere manier van leven voorstaan en uit het systeem stappen. Stap 4: voer de digitale ID in, zodat de individuele burger nog meer in de tang kan worden gehouden. De natte droom van bureaucraten: alles heerlijk gecentraliseerd en gekontroleerd, geficheerd en opgeslagen.

De demokratiese besluitvorming

De maatregelen door regeringen genomen tijdens de Corona-crisis, zijn als het ware een testcase geweest voor hoe de overheden menen in de toekomst met crisissen te moeten omspringen. Ik ben geen aanhanger van zogenaamde "Complot-teoriëen", maar het is zonder meer duidelijk dat -zoals dat steeds het geval is- konservatieve organisaties dan de krachten bundelen: de regeringen, het economies stelsel met de oa farmaceutiese bedrijven, en het heersend belief van wetenschapsbeoefening met zijn rationeel-materialisties denken. Deze bondgenootschappen worden dan duide-lijk, omdat ze organies vanuit dezelfde visies opereren. En dat konkretiseert zich dan in Instellingen die deze zelfde filosofie huldigen: de Europese Unie met al zijn bu-reaucratiese uitwassingen en verstrengelingen met de multinationals; de WHO met al zijn verstrengelingen met de farmaceutiese industrie en belangen van de allopatie-se geneeskunde; de industriële landbouw met zijn geneties gemanipuleerde gewas-sen, patenten, zware machines , monoculturen en kunstmestindustrie. Aldus ziet men op alle vlakken en domeinen van het leven eenzelfde proces van centralisatie, machtsbundeling en bureaucratie ontstaan.

En aldus heeft het individu minder en minder zeggingschap over zijn eigen leven, maar wordt het gedirigeerd en gekontroleerd "van bovenaf". The Brave New World is veel dichter dan de modale burger vermoedt. Nu al is het duidelijk in hoe-ver de smartphone een centrale rol inneemt in het leven van de meeste mensen: het werk, het vermaak, de vriendenkring, de aankopen, de afspraken, de administratie én de verveling (wie ergens moet wachten haalt onmiddellijk zijn smartphone bo-ven), gebeuren via dit kleinnood. Tegelijk wordt het moeilijker en moeilijker om rechtstreeks in kontakt te komen, omdat firma's en maatschappijen die laten ge-beuren via FAQ-lijsten en personen via antwoordapparaten. Ik, die louter gebruik maak van een ouderwetse, vaste telefoonlijn, zal allicht binnen de kortste tijden in problemen geraken omdat ik van een aantal zaken zal afgesneden zijn, en tot andere zaken niet meer in staat zal zijn. Maak iedereen afhankelijk van een smartphone die heel de tijd aandacht vraagt is stap X van de verknechting en usurpatie van de mens. Terwijl als ik mijn telefoon niet nodig heb, ik hem ook geen enkele aandacht moet geven.

Op dezelfde manier zal de Digitaal Paspoort alle toegangen centraliseren tot de ver-schillende levensdomeinen waarvan een mens gebruik kan maken: gezondheid(s- status), verzekeringen, werk en loon, financiële status, ecologiese voetafdruk, belas -tingen, bankrekening,..... De droom van de technocraat die met een simppele klik kan checken of je deze lening al dan niet mag krijgen, of je deze vliegreis al dan niet mag maken,...... Om de zoveel jaar moeten we stemmen om onze verkozenen in het Vlaamse, Belgiese en Europese parlement te laten zetelen, maar verder hebben we er geen enkel zicht of zeggingschap over hoe deze instanties beslissingen nemen en wet-ten stemmen. In talloze onderzoekskommissies, praatgroepen en conferences wordt gelobby'd naar hartelust, en overeenkomsten gesloten onder tafel waar de modale burger geen enkel weet van heeft. Hoe het met de democratie gesteld is, kan derhalve kort en bondig worden beantwoord met een simpel "slecht". En gezien de tendenzen en maatregelen-in-de-maak is er geen verbetering in zicht. Het toppunt van cynisme is dat heel wat van die grootschalige maatregelen ZOGEZEGD worden genomen in naam van maatregelen tegen de klimaatsopwarming. Terwijl de oplossing nota bene ligt in de kleinschaligheid en niet in grootschalige projekten. Dit cynisme beledigt thans de landbouwers: decennia lang heeft men de boeren aangespoord tot vergro-ting tot industriële agrobedrijven met meer dieren, meer machines en dus meer in-vesteringen, om ze zozegd leefbaar te maken door de omzet te verhogen. En NU, moe -ten ze afbouwen, afslanken en de omzet verlagen, terwijl hun onkosten doorlopen en hun inkomsten afnemen. Is dit het resultaat van een gedegen en doordacht be-leid? Ik denk het niet! Is dit de uiting van democratiese en rechtvaardige besluitvoe-ring? I don't think so!