Art 1
Verkeerde voorstellingen over Astrologie
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 11 november 2007

Over astrologie bestaan meer verkeerde dan korrekte voorstellingen. Dat die zo hard -nekkig blijven standhouden, komt omdat men door een voortdurend bombarde-ment via alle media verkeerde informatie blijft pompen, die deze verkeerde voorstel-lingen telkenmale schijnen te bevestigen. Wanneer een leugen honderd maal her-haald wordt, dan begint men haar als een vanzelfsprekende "waarheid" te beschou-wen.

De kernvraag luidt dus: welke informatie over de astrologie bereikt de "gemiddelde persoon" in onze kultuur? In kranten en tijdschriften kan hij "horoskopen" lezen: korte teksten met voorspellingen per Teken van de Dierenriem. Dit is niet minder dan driemaal foutief: ten eerste zijn dat geen horoskopen, maar ordinaire "voorspel-lingen"; ten tweede suggereert dit ten onrechte dat astrologie louter om voorspellen zou gaan (het zgn "sterrenwichelen"); en ten derde berust de astrologiese typologie van mensen, niet op zo'n simplistiese indeling per geboortemaand. Men kan ook ge-makkelijk begrijpen, dat indien dit het geval zou zijn, nagenoeg 12% van alle men-sen kompleet identiek aan elkaar zouden zijn.

Op televisie kan men reklame zien voor nummers met "astrologen" waarnaar men kan telefoneren "om zijn toekomst te vernemen"(alweer), of "om een antwoord te krijgen op zijn vragen". Zogenaamde belprogramma's houden ook de illuzie in stand dat men ten eerste moeilijke problemen via de telefoon zou kunnen oplossen (tele-foon-therapie?), vervolgens dat men die even snel-snel zou kunnen oplossen. In onze kultuur moet alles immers in ijltempo verlopen: tijd voor enige bezinning en rustig nadenken over iets, is blijkbaar "tijdsverspilling".(sic)

Op het Internet en in zgn paranormale tijdschriften bulkt het van reklames van voor-spellers (andermaal) en "astrologen" van allerhande pluimage en kunde. Zij bieden -vaak tegen te dure vergoedingen- hun diensten aan. Men kan bij hen zijn "persoon-lijke horoskoop" bekomen, wat een pleonasme is: een horoskoop IS steeds "persoon-lijk", want uniek en individueel. Zoniet, is het géén horoskoop! Vervolgens: meer dan de uitprint van een komputerprogramma hoef je meestal niet te verwachten. Het zijn zelden of nooit echte horoskoopinterpretaties ; iedereen die in het bezit is van zo'n programma, kan zich "astroloog" noemen en je zo'n afdruk bezorgen. Dat zijn dus karikaturen van astrologie.

Het verhaal van verkeerde informatie is hiermee nog niet ten einde: als men een "ernstige" behandeling zoekt, komt men meestal terecht bij artikels die geschreven zijn tegen de astrologie. Deze negatieve informatie grijpt altijd terug op het ratio-neel-wetenschappelijk paradigma dat ANDERE vormen van werkelijkheids-percep-tie en kennis meent te moeten bestrijden. Het vertrekt nooit VANUIT de visie van het astrologies denken , en probeert de clichée's te bevestigen die over astrologen opgehangen worden: als "kwakzalvers" of als "zakkenvullers". Gretig wordt hierbij gewezen naar "voorbeelden" die zich daaraan zondigen; nooit naar personen die wél deontologies en professioneel korrekt funktioneren.

Het dekadente hieraan, is dat die tegenstanders datzelfde, belabberde beeld van de astrologie en astrologen ophangen. Zij doen dat uit twee motieven: ten eerste "bewijst" dit dan de domheid van diegenen die "zich met zoiets willen inlaten"; en bewijst het tegelijk hun eigen intelligentie en meerwaarde. En ten tweede weten zij zich door zulke mindere figuren eruit te kiezen, verzekerd van in het steekspel dat zij van ieder gesprek maken, niet werkelijk uitgedaagd te worden.

En de astrologiese verenigingen, tijdschriften en voordrachten: dáár kan men uitein-delijk toch wel terecht voor juiste informatie over astrologie, zal men dan misschien denken. 't Ja; in de schoot van zulke verenigingen zetelen dan weer nogal eens men-sen die uit angst om niet-rationeel te zijn, zich krampachtig tot de VORM houden, en astrologie vooral als een techniek benaderen. De boeken en de voordrachten melken een specifiek circuit af, waar men niet buiten treedt, en die eerlijk gezegd voor het gros der mensen nogal saai overkomt.

Met dergelijke beoefening van de astrologie geraakt men bovendien niet "van de grond": men kan immers nieuwe technieken eindeloos blijven uitvinden en in een intellektuele kennis-verzameling verzanden, zonder dat men die echt in de praktijk kan toepassen. Zulke astrologie-hobbyïsten kunnen ellenlange horoskoopanalyses geven, waar men eigenlijk op het niveau van wezenlijk begrip en bewustzijn weinig mee kan aanvangen. Precies omdat zij zelf schrik hebben om die stap te zetten, blijft dergelijke astrologie-beoefening steken in vrijblijvende "kennis". Dit is dan meteen ook de reden waarom in spirituele middens de astrologie niet echt populair meer is, en meer als een overgangsfase of overstap naar een meer "spirituele discipline" wordt beschouwd.

Astrologie wordt dan ervaren als een discipline van en voor mensen "die ter plaatse blijven trappelen". Men doet de astrologie hiermee dan echter weer schromelijk tekort: het kan een voortreffellelijk vehikel tot bewustzijnsgroei zijn, als het op de juiste wijze beoefend wordt.