Art 2
Over de Tekens van de Dierenriem
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 21 november 2007

Als men mij vraagt "of ik in de astrologie geloof", kijkt men verrast op, wanneer ik daarop met "neen" antwoord. Ik moet niet "geloven", want ik heb ervaren. Dat is een enorm verschil: ik ben tot een evaluatie gekomen door een (vrij doorgedreven) studie en een (grondig) onderzoek. Astrologie vertrekt niet vanuit een "teoretiese visie" of een "idee", maar vanuit een empirie uit het dagelijkse leven. Alleen en andermaal: vanuit een ANDERE empirie dan dat de "wetenschap" dat doorgaans gewoon te doen is. Hoe onderzoek je de empirie van de 12 Tekens bijvoorbeeld? Eén mogelijk onder-zoek, bestaat eruit van na te gaan in hoever lévende mensen die onder een Teken ge-boren zijn, korresponderen met het archetypies beeld dat onder dat Teken beschre-ven wordt. Men moet dan tot zijn verbazing opmerken, dat dit veelal klopt.
Het gaat hem immers niet om de "teorie", maar om de realiteit van 12 verschillende "temperamenten".

Wil men dan een stap verder gaan, en begrijpen hoe dit astrologies denken in elkaar zit, dan moet men op zoek gaan naar de bron die deze levensfenomenen verklaart. Men heeft die 12 "types" nl niet lukraak gekozen, hun aantal is niet willekeurig, en de "naam" die ze gekregen hebben is al evenmin louter "toevallig" tot stand gekomen. Er zit een "logika" achter, maar tot vervelens toe: het is geen rationele logika. Het dier, of het symbool voor een Teken, staat voor een bepaalde periode van het jaar, en stemt overeen met de specifieke energie van die periode. Er bestaat dus een duidelijk verband tussen beide, al zijn andere symbolen steeds mogelijk (uit het planten-of mineralenrijk bvb). Voor de Schorpioen-periode bvb werden zowel het dier schor-pioen (Arabiese en Westerse astrologie), de slang (China, India), als de krokodil of de jaguar (Z-Amerika), of de adelaar (N-Amerika) gekozen. Al deze dieren hebben iets gemeenschappelijks: een bepaalde energie; men zou hen dus "Schorpioen-dieren" kunnen noemen. Studie van hun kenmerken en levenswandel, bevestigt dit verband, dat men een analogie noemt: een energeties of wezensverband.

De meest bekende en verbreidde analogie, is die tussen de Tekens en hun korrespon-derende lichaamszone, lichaamsfunktie en orgaan(en). Het is ontelbare keren gere-produceerd, maar weinig goed begrepen in wát het dan precies representeert, of hoe men daartoe gekomen is. Maar ook hier geldt: die verbanden kunnen nagegaan wor-den door te begrijpen wat de specifieke aard van deze verschillende lichaamsfunkties zijn. Vaak werd het verband al "gevonden", noch voor men de funktie goed begreep: de manier hoe zulke "kennis" tot stand komt, is voor het rationeel denken een raad-sel en een ongerijmdheid. Dat "uit wetenschappelijk onderzoek" nooit iets van zo'n verband is gebleken, hoeft dan ook niet te verwonderen: ze vallen BUITEN het kader van het rationeel model om kennis te verwerven. Men kan dan twee konklusies ma-ken: astrologie is geen rationele "wetenschap", of, de wetenschap bestudeert slechts een GEDEELTE van de realiteit en "empirie".

Eigenaardig voor het Westers denken-maar helemaal niet voor het Oosters- is, dat elk Teken (en ook elke Planeetkracht) zowel een kwantitatief als een kwalitatief aspekt bezit. Ram is bijvoorbeeld kwalitatief iets totaal anders dan Stier, maar men kan bovendien ook Ram of Stier zijn voor een bepaald percentage. Zodanig dat niet elke persoon die onder het Teken Ram geboren is, ook daadwerkelijk een "echte" Ram is. De mate waarin, hangt af van het aantal Planeten in dat Teken op het mo-ment van zijn geboorte.

Dit houdt ook in, dat de beschrijvingen van de korresponderende of analoge mensen-types in de Tekens, dus eigenlijk "idealen" of 100% proto-types zijn, met wie geen enkele persoon uit vlees en bloed volledig mee kan samenvallen. Het meeste dat ik in mijn praktijk heb waargenomen, zijn 8 Planeten in één en hetzelfde Teken.