Art 2
Ziekte: betekenis
RUBRIEK: Kwalen-Karma-Healing    Geplaatst op 2 november 2007

Sommige ziektes zijn van voorbijgaande aard: ze zijn een overgangsproces en een groeipijn bij het doorkomen van een moeilijke periode of levensfase, zoals dit bij-voorbeeld het geval is met de kinderziekten in de kindertijd. Voorbeelden hiervan zijn een maagzweer of een depressie bij een rouwproces; een geknelde zenuw of een "overrokken" rug na een verhuis; de acné-brand in de puberteit; spijsverteringspro-blemen bij verandering van werk;..... Is die fase eenmaal afgerond, dan verdwijnt de kwaal met de situatie die erbij hoort, om beide niet meer terug te keren.

Maar sommige mensen hebben te lijden onder zich herhalende eczema, diarree, maagzweren, ichsias, rugpijn, depressie,.... Eén manier om dit te omschrijven, is: het is hun lichamelijk zwak punt; het is een konstituele kwaal die bij hun gestel past. Een andere manier om dit te bekijken, is: deze kwaal hoort bij hen, omdat hij sa-menhangt met een bepaalde levensproblematiek waarmee deze personen worstelen. Niet even, of gedurende een beperkte tijd, maar gedurende hun ganse leven. Ze zul-len dus ook gedurende hun hele leven met deze ziekte af te rekenen krijgen.

Hoeft dit besef demoraliserend te werken? Het is maar hoe men het bekijkt. Zulke kwalen zijn de "keerzijde van de médaille": de schaduw van de kwaliteiten die men heeft meegekregen. Of nog: het leerproces dat men zich eigen moet maken, de zwakheden waarmee men moet leren omgaan. Het één kan immers niet zonder het ander.

Ziekte treedt daarbij op als een soort barometer, die aangeeft wanneer men "in 't rood komt te staan". Het optreden van een ziekte is een verwittigingssignaal dat aangeeft wanneer men bezig is zichzelf in problemen te brengen omdat men al teveel uit balans begint te geraken. Is men slecht bezig, dan maakt men de disharmonie in zich groter, en roept men de ziekte (ongewild) op. Is men goed bezig, dan heerst er harmonie in zich, en is de ziekte als signaal niet nodig. Dat is al bij al een zeer hoop-volle boodschap: men kan het proces zélf in goede banen sturen, en het optreden van de ziekte vermijden. Maar tegelijk zal dat voor heel wat mensen ook een vervelende boodschap zijn: leer luisteren naar je eigen lichaam en energie, ipv ervoor naar de dokter te lopen om ervan "verlost" te worden.

Elke ziekte vertelt in wezen dus een welbepaald verhaal. Niet louter een medies verhaal over een orgaan en een stofwisselingsfunktie, maar ook en in de eerste plaats over welbepaalde menselijke eigenschappen en problemen. Het netwerk van zo'n ziekteverhaal trekt dus een universeel thema, dat men moet begrijpen om met blij-vend succes het helen aan te kunnen gaan. Esoteries bekeken, houdt zo'n ziekte-ver-haal "vertellen" in, dat men een ziekte-profiel kan opstellen van thema's en proble-matieken die BIJ een bepaalde ziekte een rol spelen. Ik zal dit slechts nu en dan doen, wanneer een bepaalde kwaal mijn pad zal kruisen of mijn aandacht zal opei-sen. Dit is veel meer "uit het leven gegrepen" dan een systematiese waslijst met alle ziekteprofielen proberen op te stellen.