Art 10
Waarom mensen soms rond hun verjaardag sterven
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 8 juli 2012

Dit artikel toont aan hoe men met "statisties onderzoek" of cijfermateriaal, eigenlijk kompleet naast de kern van zijn onderwerp kan belanden. Dit is geen toeval, maar inherent aan het model van het rationeel denken. Het alfa en het omega, het begin en de konklusie van elk "wetenschappelijk onderzoek" is immers gekluisterd aan causale, materiële verbanden. Ik weet niet hoeveel tijd en middelen dit onderzoek specifiek heeft gekost, maar -en dat zal heus de eerste keer en zeker niet de laatste keer zijn- het bevestigt wat elke esoteries denker de laatste 3000 jaar al weet.

Gebonden aan zijn materiële causaliteiten, gaat de wetenschapper dan "op zoek" naar "rationele" verklaringen, ttz fysieke oorzaken (in het organisme of in de omgeving). Men mag en kan niet BUITEN dat fysieke kader denken. En komt dan aandraven met "redenen" die deze registreerbare "afwijking" van het te verwachten gemiddelde zouden moeten uitleggen. Het cijfermateriaal mag dan "indrukwekkend" ogen; de vooropgestelde "hypotheses" (zoals dat in de wetenschap de procédure is), weinig ge-loofwaardig. Het overigens uitermate kort krantenbericht vermeld niet, of dit onder-zoek op ALLE leeftijdskategoriën werd toegepast, of alleen op "oudere mensen"; de geopperde "oorzaken" doen veeleer het laatste vermoeden. Dit proberen uitzoeken op het Internet bracht hierover geen uitsluitsel, omdat, zoals dit bijna altijd het geval is, OVERAL hetzelfde bericht gewoon wordt overgenomen.

Nu, wetenschappers pretenderen wel vaker zaken die reeds "gekend" zijn, alsof ZIJ "het warm water hebben uitgevonden". Zelf heb ik 20 jaar geleden daarvan mijn eigen esoteries onderzoek gemaakt: van november 1992 tot en met november 1993, heb ik alle overlijdensberichten in de kranten bijgehouden. Ik nam daarbij een tijdsspanne van 14 dagen VOOR en 14 dagen NA de verjaardag in overweging: 1 maand tijsperiode dus. Statisties gezien, zou, als deze periode volkomen "willekeurig" zou zijn , en gelijk aan ALLE andere maanden, een overlijdingspercentage van 100% gedeeld door12 of 8,3% te verwachten zijn.

In dat "jaar" heb ik 93 vrouwen en 189 mannen geteld die dus in deze periode kort voor of kort na hun verjaardag zijn overleden, ongeacht aan WAT zij waren overleden (ziekte, ongeval, ouderdom) en ongeacht hun leeftijd. Een totaal van 282 overlijdens dus, waarvan 22 exakt op de verjaardagsdag zélf "(=9%), 144 voor(=49%) en 116 erna(=42%). Het totale aantal overlijdensberichten in de krant, bedroeg in deze periode 7637; 282 op 7637 komt overeen met 37% ipv de te verwachten 8%.
Ik geef zelf toe, dit is slechts een beperkte steekproef vanuit mijn beperkte middelen: uiteraard verschijnt niet van elk overlijden een bericht in de krant. Omdat er jaarlijks in België gemiddeld, als we dat zo oneerbiedig mogen uitdrukken, 104 000 mensen sterven, is die 7637 op zijn beurt slechts een 8% van die totale overlijdens. Statisties bekeken zal er dus wel een grote foutenmarge op zitten; en dit specifiek door mij gekozen jaar kan -toevallig- een bijzonder hoog percentage gehad hebben. Ik zou dit onderzoek dus een paar jaren moeten hernemen hebben, en daarvan dan weer het gemiddelde maken ......Ik geef toe: ik heb daar noch de tijd, noch de zin toe. Ik wou met gegevens iets nagaan, nl dat ondanks alle foutenmarges, er een werkelijk te hoge signifikante "afwijking" bleek te bestaan, die men NIET als "toeval " kon afdoen. En wat mij betreft, heb ik dat met die eenmalige (beperkte) studie bewezen. In het onderzoek van Ajdacic-Gross was dit cijfer 14 + 8= 22% voor maar liefst 2,4 miljoen overlijdens over 40 jaar: ook een signikant cijfer!

Ik gebruikte mijn onderzoek als didakties materiaal en als doordenker bij mijn kursus astrologie bij de behandeling van de Planeetkrachten. Want dan zijn we aanbeland bij het "waarom". De astrologie geeft hiervoor een aanneemlijker en gefundeerder oor-zaak aan, dat die passe-partout "het komt door de stress". We ondergaan immers de "sterren" -lees: de energieën waarvoor de Planeetkrachten symbolen en archetypie-se analogieën zijn- niet aleen bij de geboorte -zoals dat weerspiegeld wordt in onze geboortehoroskoop-; maar ook op ieder moment van ons leven. Op ieder moment van het "nu" is er een wisselwerking tussen ons eigen energie- potentiëel en het universeel energiepatroon van dat moment. Naar onze verjaardag toe - wat horosko-pies wordt weergegeven door de transit van de Zon van het nu over de Zon in onze horoskoop(radix)- krijgen we terug onze batterijen opgeladen met Zonne-energie. Dat verklaart ook waarom we in de periode vlak voor onze verjaardag erg moe zijn: onze Zonne-energie is uitgeput. En dat verklaart waarom we ons in de periode vlak na onze verjaardag erg vitaal voelen. Oude of zieke mensen wiens energie uitgeblustt is, kunnen deze nieuwe lading niet meer afwachten: ze komt te laat, en ze bezwijken uitgeput ervoor. Oude of zieke mensen wiens energie afgezwakt is, kunnen de nieuwe lading niet meer benutten: ze kunnen deze opflakkering niet meer dragen, en bezwij-ken kort daarna.

Zoals een mens bij een zonnige dag een "zonnebad" kan nemen, dat hem helemaal opmontert, krijgt hij ook ieder jaar zijn persoonlijke oplading aan Zonne-energie de dag van zijn verjaardag. Het gaat hem dus niet zozeer om de dag zelf, dan wel om de cycliciteit, waarvan deze dag de voorstelling van is. Maar ja, zolang men deze as-trologiese cycliciteiten niet onderkent, kan men ze als "toevalligheden" verslijten, terwijl men aan de andere kant tegelijk bewijzen krijgt dat ze dat NIET zijn.