Art 21
Selder (Apium graveolens)

Als groente kennen we selder onder de vorm van bleekselder en knolselder. Daarin is de smaak van de plant wat verdund, want selder heeft een uitge-sproken, specifieke en sterke smaak. Weliswaar niet zo sterk als zijn broertje de Lavas of Maggikruid (Levisticum officinale) waarvan een tweetal blaadjes genoeg zijn om de soep mee te kruiden; en weer niet zo fris als zijn neefje Peterselie (Petroselium crispum) die gebruikt wordt om rauw boter en salades mee kruiden. Maar wel nog pittig genoeg van smaak om als snijselder soepen mee te kruiden: selderij. Het heeft ook tot gevolg dat heel wat mensen die sterke smaak niet aankunnen: de voedselallergie voor selderij komt relatief veel voor.

Al de huidige Selder-rassen, stammen af van de Wilde Selder, die uit het Mediteraan bekken afkomstig was. Het was daarom een plant die goed be-kend stond in het Oude Egypte, bij de Grieken en de Romeinen, en die bij voorkeur graag op ziltige grond groeide. Men vond het dan ook in de nabij-heid van zoutmoerassen langs de Middellandse Zee en de Atlantiese Oceaan. In het binnenland van Europa komt het voor in de omgeving van zouthouden-de bronnen. Als we er de principes van de Makrobiotiek even bij halen, dan staat zout aan de yang-kant, en suiker aan de yin-kant. Of staat Na (natrium) aan de yang-kant, en K (kalium) aan de yin-kant. De yin-yang-verhouding in het lichaam kan stoffelijk nagegaan worden aan de natrium-kalium-verhou-ding; deze verhouding regelt de vochthuishouding in het lichaam. Meer kalium of meer yin = meer water wordt afgescheiden: men wordt "alkalieser". Meer Natrium of meer yang = meer water wordt vastgehouden: men wordt "zuurder". We gaan hier wel niet al te lang blijven stilstaan, omdat louter fo-cussen op stoffen eerder voor verwarring dan voor inzicht zorgt: men advi-seert bvb een zoutarm diëet bij hart-en vaatziektes, nieraandoeningen en reu-matiek, maar zonder zout voel ik me als een zombie, en een veel voorkomen-de fout in de tropen bestaat eruit van onvoldoende zout in te nemen om zijn transpiratie te verminderen (en het verlies ervan te kompenseren). Het is dus in de eerste plaats een kwestie van balans.

En wat we daaruit leren, is dat Selder een yange plant is met een goede ka-lium-natrium-balans. Te bewijze hiervan: sinds oudsher wordt het vanwege zijn urinedrijvende en bloedzuiverende werking gebruikt bij slechte nierwer-king, reuma en jicht, en vochtophopingen in de weefsels. Een adekwaat ver-vangingsmiddel voor het eenzijdige keukenzout is trouwens het selderij-zout.

Over welke sterke energie het gaat, was de Grieken en de Romeinen reeds dui -delijk: er werden voor de doden selderkransen gemaakt, die op het lichaam en in het graf werden neergelegd. Deze kransen gingen mee naar de god van de onderwereld Pluto, aan wie deze plant dus was gewijd. En dit blijkt ook uit de uitgesproken potentieverhogende werking van Selder. Het was een vast bestanddeel van de zogenaamde afrodisiacums of "liefdesdranken". En ook was het een komponent van de befaamde heksenzalf, waarmee de "hek-sen" zich insmeerden op Walpurgisnacht zogezegd om met Satan te kopule-ren, maar in werkelijkheid om opgewonden wild rond het vuur te dansen. Selderijzaad bevat ook die opwekkende Pluto-kracht, en verhoogt zowel het lichamelijk als geestelijk prestatievermogen; in het bijzonder de erektie bij de man door voor een betere doorbloeding te zorgen in de Schorpioen-onderbuikzone. Bij de vrouw bevordert Selder de menstruatie.

ASTROLOGIES is er nog een ANDERE energie in Selder werkzaam, welke men kan afleiden aan de specifieke periode waarin de plant bloeit. Het is een tweejarig gewas, dat in zijn tweede levensjaar overvloedig bloeit en zaad vormt alvorens af te sterven. Deze bloei begint meestal rond 21 mei, wanneer Tweelingen aanbreekt, met doorgaans een maximum rond begin juli (wanneer het Schorpioen-Dekanaat van Kreeft aanbreekt).
Zijn Tweelingen-Mercurius-aard verklaart waarom Selder de algemene stof-wisseling of het metabolisme aktiveert en een boost of oppepper geeft; met name de bloedcirculatie en de luchtwegen, maar ook de waterhuishouding, en zelfs het spijsverteringsstelsel. Het aktiveren van de luchtwegen, maakt dat Selder kan gebruikt worden bij zowel longziekten als astma. Het aktiveren van de bloedcirculatie zuivert niet alleen het bloed zelf, maar ook het li-chaam van alle mogelijke onreinheden en afvalstoffen (zoals urinezuur --> reuma, jicht, hoofdpijn, migraine). Het akitiveren van de waterwegen, stimu-leert niet alleen de nieren tot meer zuiveren, maar helpt daardoor ook opge-hoopt water in de weefsels vlugger te elemineren (-->waterzucht). En die twee samen helpt ook de bloeddruk te doen dalen, omdat een deel van de over-belasting van het hart daardoor wordt verlicht (tot 15%); bij hart- en nier-ziekten heeft het lichaam trouwens al de neiging om water in de weefsels op te slaan.

De kombinatie van Pluto- en Mercurius-energie verleent Selder tenslotte zijn specifieke, aansterkende eigenschappen. Het wekt niet alleen de eetlust op, maar het werkt ook in op het immuniteitssysteem en regeneratie-vermogen, vooral wanneer "het systeem" overwerkt of uitgeput is geraakt door een lang-durige ziekte of een periode van zware stress. Wanneer het gestel onderuit is gehaald door een virale of bacteriële infektie bijvoorbeeld, en het immuun-systeem is afgebroken.

De aanwezigheid van Pluto- en Mercurius-energie maakt ook duidelijk voor welk mensentype met welk achterliggende problematiek selder uitstekend geschikt is. Daar waar deze twee energieën in de plant Selder elkaar gevonden hebben en samenwerken, levert dit samengaan in een mens nogal eens speci-fieke konflikten op gezien hun verschillende wezensaard. Mercurius is een Lucht-Planeet: snel, kwiek, en mentaal; de gedachtengang is immers een andere "circulatieweg" waarvan Mercurius zich bedient. Een Tweelingen-mens werkt met zijn hoofd: is verstandig, merkt op, gebruikt zijn hersenen. Terwijl Pluto een vurige Water-Planeet (heerser van Schorpioen) is, en daar-door zijn buik, zijn buik-instinct en zijn emoties gebruikt; hij voelt. Beide sys-temen kop en buik, spreken een ANDERE "taal" en volgen een ANDERE "logika".

Als ANALOOG KRUID kan Selder daarom gebruikt worden bij het rationeel type, dat veel berationaliseert en dus vooral naar zijn kop of gedach-ten "luistert". Hierdoor verwaarloost hij vaak niet alleen zijn levenspool, maar verdringt bovendien ook heel wat naar het onderbewustzijn. Terwijl de onop-houdelijke gedachtenstroom hem nerveus maakt en allerlei psychosomatiese klachten geeft, wordt hij ook nog eens bij tijden overspoeld door angst-aan-vallen wanneer verdrongen ervaringen door de censuur van het verstand pro-beren te breken. Men moet derhalve niet steeds en alles proberen uit te pra-ten, want dit brengt de ander niet dichterbij: een gebaar of een gevoel kan afstand vaak beter doen overbruggen dan eindeloos gepieker en gepalaver.

De wetenschappelijke naam Apium refereert naar het Latijnse woord "apex" =hoofd. Verwijzend naar de kransen, maar als zinnebeeld hier dus "toevallig" zeer op zijn plaats. Uit dat "apium" is het Nederlandse "eppe" afgeleid. De naam "selder" is terug te voeren tot arts-farmocoloog-botanicus Dioscorides (1ste eeuw) die in zijn De materia medica (een encyclopedie over kruidenge-neeskunde) het Griekse "selinon" als naam voor deze plant gebruikte. Waar-uit later het woord "selderij" in het Nederlands, "celery" in het Engels en "céleri" in het Frans zijn afgeleid.

Als COMPLEMENTAIR KRUID past Selder dan weer bij het gevoels-type, dat moeilijk heeft om zijn ervaringen in gedachten uit te druk-ken en te duiden. Meestal vindt zo iemand dit onbegonnen werk; en vaak ziet hij er de relevantie niet van in. Maar dan valt het ook erg moeilijk om aan een ander uit te leggen wat hem bezielt, en wordt kommunikatie een probleem. Hierdoor kunnen allerlei spanningen ontstaan, die terug te leiden zijn tot een gebrekkige kommunikatie of de onwil om te dialogeren. Misverstanden ontstaan nogal eens wanneer een gebaar of gevoel niet verduidelijkt worden door een uitleg. En op cruciale levensmomenten zijn mond houden ipv einde-lijk te zeggen waarop het slaat, heeft al veel mooie ontmoetingen de das om gedaan, of veel relaties om zeep geholpen. En het onvermogen om na te den-ken op andere belangrijke levensmomenten, heeft al voor heel veel miserie en spijt gezorgd bij heel wat mensen.