Art 31
(Wilde, Witte, Welr.) Reseda

De reseda's zijn een planten-familie van ongeveer 70 soorten, waarvan de meeste in subtropiese streken van het Midden-oosten, Afrika en Centraal-Amerika leven. In onze kontreien zijn slechts 4 vertegenwoordigers bekend. Met voorop de Gele Reseda (reseda lutea), oorspronkelijk afkomstig uit het Mediterane Zuiden, en die zich hier verspreid heeft op langs spoorwegterrei-nen, rivierbermen en ruigten die zonnig en droog zijn. Daarom wordt hij ook de Wilde Reseda genoemd, omdat hij algemeen voorkomt, en op plaatsen waar hij voorkomt ook massaal voorkomt. De tweede soort is er één die hier sinds oudsher ingeburgerd en bekend is : de Wouw (reseda luteola). Hij heeft kenmerkende, dunne, zeer lange witte bloemtrossen die kronkelig zijn omdat ze het zonlicht in zijn verloop van de dag volgen. De Wouw werd vooral als verfplant gebruikt, en wordt nog steeds daarvoor gebruikt. De derde ver-tegenwoordiger is de Witte Reseda (reseda alba) met witte bloemtrossen, die vooral als sierplant in de tuinen wordt gekweekt. De Gele Reseda, de Witte Reseda en de Wouw zijn twee- tot meerjarig naargelang de omstandigheden. Maar de Welriekende Reseda (reseda odorata) is eenjarig, en moet dus ieder jaar opnieuw gezaaid worden. Het is, zoals zijn naam doet vermoeden, een geurplant die voor zijn etheriese olie wordt gekweekt. De bloemen (foto's helemaal onderaan) zijn wit, met oranje-rode meeldraden vol pollen.

Dat de Reseda als geneeskruid in het Noorden weinig reputatie heeft opge-bouwd, is dus heel begrijpbaar: de Gele Reseda is hier pas in latere tijden be-ginnen verwilderen, en het belang van de Wouw zat hem in de eerste plaats in de gele verfstof die hij leverde. Om iets te weten te komen over de genees-kracht van de Reseda, moeten we onze blik wenden naar het Zuiden, waar hij wél algemeen voorkwam sinds de Oudheid. Dat hij daarbij wél een goede re-putatie had opgebouwd, kunnen we al uit zijn naam afleiden: het Latijnse "re-sedare" betekent immers "terug tot rust brengen"=kalmeren, genezen. De Ro-mein Plinius (de Oudere) schrijft in de 1-ste eeuw in zijn "Naturalis Historia" op, hoe dit in de in de gebiedende wijs werd uitgesproken: Kalmeer! Hou te-gen! Voorkom! Het was een bezweringsformule die men 3 maal uitsprak ter-wijl men de plant op een zweer, een zwelling een brandwonde of een ontste-king legde: "reseda morbum"=stop de ziekte! Genees! Een opdracht aan de plant, die dan uiteindelijk ook de naam van deze plant zelf werd.

Merkwaardig, is de konstatatie dat de hierboven vier vertegenwoordigers van de Reseda-familie, 4 verschillende aspekten van de Reseda belichamen: de Wouw het praktiese gebruik, het nutsaspekt (het Element Aarde); de Witte Reseda het schoonheidsgebruik en "aaibaarheidsfaktor" als tuinplant (het Element Water); de Welriekende Reseda als geur- en parfum-plant (het Ele-ment Lucht); en de Gele Reseda tenslotte als sterke overlever de geneeskracht (het Element Vuur). SAMEN geven ze een komposiet-portret van de plant die in de zomer bloeit.

Als we kijken naar de Vuur-kracht van de Gele Reseda, dan moeten we daar-bij zeker zijn resistentie tegen pesticiden en tegen gifstoffen die in sintels (verbrandingsresten) onder ogen nemen. Dit verklaart waarom hij daar en op spoorwegterreinen (waar duchtig gesproeid wordt om het spoor onkruidvrij te houden) vaak één van de enigste plantesoorten is. Hij bezit dus een sterk zelfbehoud, dat weerstand biedt tegen krachten van buitenaf. Hierop berus-ten ook zijn anti-ontsteking, anti-oxydant, anti-bacterie en anti-biotiese eigenschappen. Zijn ant-tumorale eigenschappen dienen nog onderzocht te worden.

Ook de kleur geel verduidelijkt dit: alle Reseda's bezitten deze GELE of Zon-ne-energie. Zelfs de Wouw met zijn witte bloemen, en zelfs de Welriekende Reseda die "baadt" in een gele invloedssfeer (zie terug foto's onderaan). De bloemaar van de Witte Reseda is heliotropies, ttz draait mee met de zon (iets wat Linnaeus reeds opmerkte). De sterk gelijkende soortnamen "lutea"= geel voor de Gele Reseda en "luteola"=geelachtig voor de Wouw, kunnen misschien verwarring doen ontstaan, maar hebben dezelfde stam lutum=geel. Vandaar de andere en naar mijn inzien betere naam voor deze plant: lutum-kruid of Geelkruid. In het Engels: Yellow weed.

Het analoge lichaamsdeel met de Zon, is het hart: men heeft vastgesteld dat Reseda een positieve werking heeft om een myocardiaal infarct (hartaanval) te helpen voorkomen, maar ook dit dient nog verder onderzocht te worden. De relatie tussen de Gele energie en de Groene energie, wordt energeties ver-tolkt door de samenwerking van de 3-de chaka (buikchakra, Solar Plexus) en de 4-de chakra (borstchakra, hartchakra): zelf-uitdrukking versus zelf-erken-ning; voor zichzelf zorgen, versus uit liefdesvermogen om de anderen geven. Helpen, helpen genezen, is daarvan een uitdrukking.

Als ANALOOG KRUID past Reseda dus bij het mensentype dat nog-al zelf-bewust door het leven stapt. Bewust van zijn eigen waarde en persoon, met een gezonde dosis eigenliefde en geliefd. Niet zelden heeft zo iemand een hele hofhouding of vriendenkring rondom zich, omdat hij leuk gezelschap is om mee te vertoeven: You never walk alone! Dit heeft natuurlijk ook zijn keer -zijde: men kan zo overtuigd zijn van zijn eigen invloedssfeer, dat men ver-wacht dat iedereen als een satelliet rond hem gaat cirkelen. Men waant zich dan het centrum van de wereld tot wie zich iedereen moet aangetrokken voelen. Zoals de Reseda-plant de dominante soort kan worden die alle plaats opeist, kan de Reseda-mens eveneens erg dominant worden en alle aandacht opeisen. Met zijn sterke wilskracht en aanwezigheid, stelt hij dan anderen in de schaduw. Maar net zoals genezen geen loutere kwestie is van "bevel" of wilskracht (ik WIL, ik beveel te genezen!), moet men ook in alle an-dere levenszaken dingen LATEN gebeuren, ipv die naar zijn hand proberen te zetten. Het leerproces voor dit type luidt dus: stel jezelf minder op de voor-grond; leer delegeren; gun ook anderen hun deel van de koek, en hun aandeel in de verdienste. In teamwork is de "leider" diegene die weet hoe hij iedereen kan laten samenwerken, en de coördinator die alle akties weet te bundelen tot een gezamelijk resultaat.

Reseda is dan weer het COMPLEMENTAIR KRUID voor het bedeesde mens-type, dat liever in een hoek kruipt en "onzichtbaar" blijft, dan de aandacht op zich te vestigen. Die verlegenheid en gebrek aan zelfvertrou-wen, maakt dat alle energie centripetaal gaat, en er naar buiten toe weinig (zelf)manifestatie sijpelt. Door misplaatste schaamte heeft men te weinig ego, waardoor men zich eerder zal proberen te verbergen, ipv zich UIT te drukken, of kenbaar te maken. Daardoor is er vaak sprake van een onder-prestatie en onder-waardering; wat er als talent of vermogens IN hem zit, wordt niet of onvoldoende gerealiseerd. Het leerproces voor dit type luidt dus: leer je faal-angst overwinnen, want de realiteit zal altijd beter meevallen dan de drama's die je in je kop afspeelt. Leer niet meer te freezen van zodra de schijnwerpers eens op JOU gericht worden, want je bent het waard. Veroordeel je niet tot een leven in de anonimiteit en de schaduw, omdat je bang bent JEZELF te tonen zoals je bent. Iedereen heeft recht op zijn eigen plaats, zijn eigen "zijn", zijn 5 minuten van faam, zijn eigen leven. Ruik aan de Reseda-olie of gebruik de Reseda-tinctuur om je daarbij te helpen, als je het daarmee moeilijk hebt.