Art 31
De Vier Elentaire Energieën Mentaal
RUBRIEK: Intu´tie-Energie    Geplaatst op 12 december 2022

Volgens de logika van de 4 Elementen, zijn er ook voor ieder Element typiese manie-ren om ze uit te beelden, afgestemd op hun wezen. Muziek past bijvoorbeeld uit-stekend bij de gevoelswereld van Water. Bepaalde klanken resoneren met de vi-braties van bepaalde emoties (blijheid is "licht" en "hoog", terwijl verdriet "zwaar" en "laag" is), en golven met bepaalde frekwenties zetten een melodie of een bepaalde "verhaallijn" uit.
Met de materiële wereld van Aarde stemmen dan eerder kreaties gemaakt uit stof, steen, klei of verf overeen: in het nu en in een bepaalde vorm gestolde momen-ten, weergegeven als beelden, schilderijen, kunstwerken, of gebruiksvoorwerpen, architectuur, gebouwen, ..... .
Voor Vuur lijkt het misschien moeilijker om zich daarbij iets voor te stellen, maar bij nader "toezien" staat Vuur voor warmte en licht als bron van het leven. Een bepaalde hoeveelheid warmte en licht zijn noodzakelijk om de levensnoodzakelijke processen en uitwisselingen te kunnen laten doorgaan. Wordt het te koud of te don-ker, of integendeel te heet en verschroeiend, dan kunnen die NIET meer doorgaan. De Planeet Gaia bevindt zich juist op de goede afstand tov de Zon; op Planeten dich-ter of verder in ons Zonnestelsel is geen leven mogelijk. Mars was ooit een levende Planeet; en de opwarming van ons klimaat herinnert ons op acute wijze aan de gren-zen van die levensvatbaarheid. Vuur maakt kultuur, en alle eigenheden die bij zo'n bepaalde kultuur horen: de kleur van de taal, het schrift, de vlag, de gebruiken, de kenmerken, de kledij, de emblemen, de symbolen, de maatschappijvorm, de manier van beslissing en bestuur, .....

Voor Lucht geeft dit geen enkel probleem: de mentale wereld van gedachten levert een bibliotheek aan boeken, geschriften, filosofieën, romans, kennis, weten-schap EN ontelbare gesprekken op. Kommunikatie en leerprocessen zijn sleutelprincipes in de dynamiek van uitwisseling en verspreiding van kennis, infor-matie en nieuws. Of dit nu via telefoon, via mail, via het Internet, via school, via krant en tijdschriften, via televisie, ...... gebeurt. ELK artikel die ik hier op mijn web-log publiceer, is het resultaat en de weergave van een denkproces. Dus ziehier de behandeling van de 4 Elementaire energiën op typiese Lucht-wijze.

In het begin, was er niet het woord, maar..... het Vuur. De Aarde was bij haar ont-staanscyclus als Planeet zo'n 5 miljard jaar geleden een soort vuurbol waar vulkanen voortdurend lava spuwden en waar kometen en asteroïden vanuit de kosmos op in-sloegen. Vuur is puur energie die bliksemsnel kan verteren en omzetten, en waar-bij licht en warmte vrijkomen. Licht raast met 300 000 km per uur door de kos-mos, en explosies ontstaan door uitbarstingen van fenomenale ophopingen van deze energie.

Hierin kunnen we de typiese karakteristieken van deze Vuur-energie in algemene zin herkennen: heetgebakerd, snelle en intense dynamiek, met een potje dat snel over-kookt, zich uitbreidend, aanstekend, en vernietigend of transformerend. Tussen het laatste maakt men onderscheid, naargelang men de nadruk op het "negatieve" of "positieve" legt. Maar GEEN van de 4 Elementen is positief of negatief: vaak is het een kwestie van standpunt of perceptie. Een konflikt of een ruzie zijn helemaal niet bevorderend voor de goede verstandhouding, en zijn vaak bedreigend of toch op zijn minst belastend voor een relatie of een samenwerking, dus werken in enge zin afbre-kend en destruktief. Maar tegelijk brengen ze OOK een probleem aan de oppervlakte -zoals lava dat uit het onderaardse door een vulkaanuitbarsting naar boven wordt gebracht- dat anders onderhuids verzwegen of onderdrukt in het onderbewustzijn bleef voortborrelen. Welke richting een energie uitgaat heeft dus vaak met de dose-ring en/of evenwicht te maken: Vuur kan verwarmen, tot leven wekken, begeeste-ren, aktiveren, maar wordt bij TE verbrandend, uitputtend, verterend, overaktive-rend (burn-out!), ja kan zelfs tot de dood brengen (de hitte van koorts, de woekering van kanker zijn als een brand).

Geen enkele Elementaire Energie werkt LOS van de andere: ze staan met elkaar in verbinding, werken samen of heffen elkaar op, staan in interaktie met elkaar, vormen cyclussen en overgangen, groeiprocessen en natuur-en levensfenomenen. Vuur doet het water koken bijvoorbeeld, wat stoom oplevert: letterlijk als een energiebron (stoommachines, stoomtrein), en figuurlijk in "stoom aflaten"= zijn emoties kunnen loslaten, zich (eindelijk) uitspreken. En Water op zijn beurt blust het Vuur, wat uiter-aard letterlijk toegepast wordt door de brandweer, maar wat ook figuurlijk gebeurt wanneer mensen die door de rooie zijn gegaan, afgekoeld zijn tot de staat waarbij zij terug tot normale gevoelens en zichzelf zijn terug gekeerd.

Het is geweten dat fysiek vuur om te branden, "lucht" (de zuurstof in de lucht) nodig heeft. Breng een stolp over een kaars, en die gaat uit. Hetzelfde gegeven kan men herkennen bij dolgedraaide mensen: het minste wat men dan zegt of doet, werkt als een rode lap op een stier, en doet hun woede alleen toenemen. Razernij heeft de ten-dens om te blijven voortrazen tot de persoon uitgeput is of geen zuurstof meer heeft; daarom verdient het aanbeveling te voorkomen in deze staat te verzeilen. Een blik-sem MOET zich ont-laden door ergens op IN te slaan. Alweer geldt: gedoseerd, is elektriciteit een zeer bruikbare energie; maar onder de vorm van de hoogspanning van een bliksem is ze onkontroleerbaar en dodelijk. Vuur-energie moet worden be-dwongen door de geest of het bewustzijn.

Keren we terug naar het begin der tijden bij de wording van de Planeet Aarde: wan-neer de Aarde zich in haar baan verder verwijderde van de Zon, begon zij af te koe-len, en zakte dit inferno naar de kern samen met de zwaarste "elementen". Hierdoor kreeg de Aarde meer stabiliteit, en werden door afkoeling aan het oppervlak ge-steenten gevormd. Hierdoor wordt ook de zwaartekracht gevormd die alles bij elkaar houdt. Vandan af beschrijft de Aarde een langere baan en draait ze trager om haar as, waardoor de Aardse dagen langer worden.

De tendens tot verharding van de Aarde-energie, zoekt ernaar om alles in een vaste vorm uit te kritalliseren en vast te leggen. Om iets harder te maken, is een samendrukkende kracht nodig, waardoor de dichtheid of concentratie toeneemt. En de kontinue spreiding in de tijd, want dit verdichtingsproces gaat langzaam en heeft tijd nodig. Zo werden fossiele brandstoffen en mineralen in de aardkorst alover eeu-wen gevormd. Zo worden ook gebergten gemaakt: centimeter per centimeter, omdat kontinentale platen tegen elkaar drukken, en op hun grens de aardkorst naar om-hoog duwen. Het is als de smid die met de druk van hamerslagen, werktuigen uit ijzer klopt. Aarde-energie maakt strukturen en patronen, letterlijk en figuurlijk.

De manier waarop op microschaal -in iemands persoonlijk leven- dingen worden vastgelegd, is door het gedrag in vaste gewoontes, het denken in vaste denkpatronen en normen, en het gevoel in veilige banen te zetten. Zekerheid, veiligheid en kontrole zijn belangrijke Aarde-waarden, maar hierdoor wordt het leven ook voor-spelbaar en eentonig. Routine brengt immers niet alleen efficiëntie maar ook verve-ling mee. Op macroschaal -in de maatschappij- wordt alles vastgelegd in akten, do-kumenten, getuigschriften, paspoorten, diploma's, kontrakten, regels en wetten. De administratieve bureaucratie, het notariaat en de rechtspraak maken die, terwijl de ordediensten erop toezien dat alles volgens de regels verloopt, en sanctioneren wanneer dit niét gebeurt. In enge zin legt de overheid plichten, taken, lasten, belas-tingen,..... op; in ruime zin komt het neer op het nemen van keuzes en verant-woordelijkheden als burger, echtgenoot, vader, lid van de samenleving,..... .

De aangename kant van de Aarde-energie, is het kunnen genieten van al de Aardse genoegens dat het leven kan bieden. De schaduwkant ervan is, dat men daarvoor moet werken "in het zweet des aanschijns". Het vraagt engagement en inspanning, want men "krijgt" het niet kosteloos. En niet eens, maar ELKE dag, onverdroten. Hardnekkigheid en doorzettingsvermogen zijn kwaliteiten van Aarde-mensen. Het hoger octaaf daarvan is stabiliteit, konsekwentie en integriteit (in eer en geweten leven). Vaak is het afzien, en is het leven alles behalve een pretje. Het probleem van Aarde is dat alles daardoor zwaar op de hand en bloedserieus kan worden. Het werk, de verantwoordelijkheden, de plichten, kunnen loodzwaar op iemand wegen als dingen die hij MOET vervullen. En dan zijn de dingen des levens zo verhard en zwaar geworden, dat ze tot een last zijn geworden. Alles wat men tijdens zijn aardse leven heeft verzameld, zal men bij zijn dood weer moeten afgeven. Het is dus beter het leven te beschouwen als een rentmeesterschap: men maakt de tijd van zijn leven gebruik van de dingen, en geeft die op het einde weer door aan zijn opvolgers. De agressieve konsumtiemaatschappij die de rijkdom van Moeder Aarde opbruikt en hierdoor devolgende generaties hun toekomst ontneemt, schendt dit principe grof.

Water is alles doordringbaar en wordt door alles "doordrongen" (=neemt een afdruk over); water neemt alles in zich op, en wordt door alles opgenomen; water is vorm-loos, en neemt de vorm aan van waarin ze komt; water verspreidt zich uit door alle spleten en gaten, en stroomt weer samen tot meren, waterlopen en zeeën. In mijn les scheikunde heb ik destijds geleerd, dat uit de reaktie van een base en een zuur, een zout en ..... water ontstaat. Dus in de Aardkorst hebben zich destijds deze reakties voltrokken, en is er water gevormd dat zich destijds heeft verzameld tot het op de laagste plaatsen oceanen vormde. De stof water heeft karakteristieke, speciale eigen-schappen: ze blijft lang vloeibaar, omdat het kookpunt -de temperatuur waarin ze in gas overgaat- hoog ligt: zoals men weet 100° C.

Door de eigenschap van het Water om op te nemen, op te lossen, en zich aan te pas-sen aan de omgeving, dankt zij het vermogen tot reiniging of "wassen". Wassen heeft een dubbele betekenis: letterlijk als het ontnemen van vuil, het terug rein maken; en figuurlijk als groeien, wat we ook in ge-was en in wassende maan terugvinden. Alhoewel er wel kiemen van leven in de omgeving van vulkanen ontstonden, nam het leven op Aarde pas een boem toen het zich in de oceanen kon ontwikkelen. De ocea-nen waren de kraamkamer van het leven. De hele evolutie van het leven van eencel-ligen tot en met amfibieën heeft zich eerst gedurende miljoenen jaren in het water afgespeeld. Pas wanneer dieren een inwendig skelet begonnen te ontwikkelen, waren zij klaar om zich ook op het land voort te bewegen.

Door zijn fluïditeit is leven en zwemmen in het water eenvoudiger en gemakkelij-ker: men kan zich laten "drijven" en zich laten meedrijven met de stroom. Go with the flow, zich laten gaan, loslaten, zijn fundamentele principes van de Water-ener-gie. Om dat te kúnnen moet men wel het basisvertrouwen hebben in het "lot" en in de wereld, ttz dat dit goed zal aflopen. En het vertrouwen op zijn eigen zwem- of vaarkunde: want het zich losmaken induceert de moed om het anker te lichten en het wijde sop op te varen. Als het gevoel goed zit, moet mer ervoor gaan!
Water-mensen zijn dan ook gevoelsmensen: het is de gevoeligheid om alles wat leeft en beweegt in hun omgeving aan te voelen. Daar is op zich niets verkeerds aan, maar wat ik steevast aan die Water-mensen moet uitleggen, is dat niet ELK gevoel een "juist" gevoel is. Het is hierbij niet zozeer kwestie van sterk of zwak, want haat, schrik en woede bijvoorbeeld zijn sterke, maar vooral negatieve en destruktieve ge-voelens. Het is veeleer kwestie van de veredeling der gevoelens van laag naar hoog. Zoals goud het edelste metaal is, is Liefde het edelste gevoel. Samengevat kan men stellen dat gevoelens emotionele ladingen zijn die weergeven op welke manier we ons verbonden voelen met een ervaring, gebeurtenis, voorval, persoon, .... Die ge-ven ons informatie over het gevoelsveld waarmee we in aanraking komen, en hoe wij ons daarbij zelf bij voelen. Niet meer, maar ook niet minder.

Daar waar Aarde-mensen geneigd zijn zich vast te klampen "aan wat zij hebben", Vuur-mensen geneigd zijn om zich te laten verteren door hun passie, en Lucht-men-sen denkfouten en misrekeningen kunnen maken, zijn Water-mensen vatbaar voor alle emotionele vertekeningen van de werkelijkheid. Als een spons kunnen ze zich laten vollopen met alle emoties uit hun omgeving, en die als drama's weer uit te stor-ten op anderen. Hun emoties kunnen hun kijk op de dingen kompleet vertroebelen tot allerhande wanen en illusies. Ze verwachten dat de realiteit hun mooie ver-wachtingen zal vervullen, terwijl dit slechts projekties zijn. Intuïtie is het hoger emotioneel vermogen om de dingen aan te voelen zoals ze zijn.

Op de Planeet Mars was ooit veel water, maar dat is verdampt, zodat Mars een dode Planeet werd. Er is dus iets nodig om ervoor te zorgen dat de stoffen als ze in gas-vorm overgaan, NIET zouden verdampen in de kosmos. Dat "iets" is een damp-kring, als het ware een glazen stolp of bubbel, die verhindert dat stoffen zouden verloren gaan, maar integendeel blijven circuleren in de kringloop van stoffen op de Planeet. Die atmosfeer Van Gaia (=levende Planeet) bestaat uit stikstofgas, zuur-stof, koolzuurgas nodig voor de omzettingen in de levende wezens, en uit waterdamp die wolken vormt waarin het water terug in vaste vorm kan condenseren om als neerslag of regen terug op Aarde te vallen.

Volgens de wetenschap bestaan er 3 aggregatietoestanden: vast (=Aarde), vloeibaar (=Water) en gasvormig (=Lucht). Maar dan focust men teveel op het materieël as-pekt. De atomen van de stoffen worden meer en meer beweeglijker en geagiteerder naarmate ze van vaste-, vloeibare-, gasvormige fase overgaan. Tot ze zo erg beginnen te trillen, dat ze energie beginnen uit te stralen/af te geven. Deze 4-de fase is dus energie (=Vuur). Dat een stof hierbij zijn eigen karakteristieke vorm en eigenschap-pen kan veranderen, is door de materiële wetenschap moeilijk te plaatsen: men splin -tert dit op als onder invloed van externe en extreme omstandigheden, en spreekt daarbij zelfs over "ontaarde materie". Maar in de meeste chemiese reakties komen warmte, kinetiese energie, potentiële energie vrij, straling of electriciteit (electrolyse) vrij, zodat in de energetiese fase een bepaalde energie ook van "vorm" kan verande-ren. Quod erat demonstrandum. Ziezo.
Dezelfde denkoefening in analogieën kan men maken voor de zintuigen: tast- en smaakzin zijn duidelijk Aarde-zintuigen; het zicht en de pijnpunten behoren bij Vuur (geven de stand van zaken over buiten- en binnenwereld); gehoor en reuk dragen duidelijk een Lucht-aard. Voor Water ligt het wat moeilijker: er is het evenwichtsor-gaan (vissen hebben een zijlijn) en het empathies gevoel om in school te bewegen. So -nar wordt zowel in water gebruikt (dolfijnen), als in de lucht bij nacht (vleermuizen)

Daar waar de Aarde-mens een vaste koers wil varen, en de Water-mens geen, wil de Lucht-mens een veranderlijke koers volgen. Een bepaalde toestand van die atmo-sfeer op een bepaalde plaats -het weer-, verschilt niet alleen van plaats tot plaats, maar verandert van uur tot uur. De Lucht-energie leert ons dat in de wereld en in de werkelijkheid niets hetzelfde blijft, maar aan een voortdurende verandering on-derhevig is. Een snelle waarneming en aanpassing zijn dus vereist. Het zenuwstel-sel maakt dit mogelijk, en de hersenen zijn de centrale staf waar al deze gegevens worden verzameld, gerangschikt en geduid. De Lucht-mens is dus mentaal: hij denkt veel, en al deze gedachten moeten worden verwerkt in zijn mentale mappen. Het succes van de soort homo sapiens -letterlijk: verstandige mens- dankt hij pre-cies aan de ontwikkeling van dat verstand, wat hem toeliet werktuigen en oplossin-gen voor bepaalde problemen te vinden. Door dingen te be-grijpen met zijn ver-stand, kreeg hij meer grip op zijn omgeving en werkelijkheid. De schaduwkant van dat denken, bestaat eruit dit als een doel en finaliteit op zich te beschouwen, en de map in zijn kop voor de realiteit te nemen. Het intellektualisme, het blind geloof in de ratio, het fanatiek wetenschappelijk credo, de politieke doctrine, die menen dat elke geformuleerde stelling, idee, opinie of opvatting waar zouden zijn.

Ziezo, ik heb dit zo helder en beknopt mogelijk proberen weer te geven. En ik hoop dat het verheldering kan brengen in deze vaak chaotiese wereld en in de overdaad van vaak tegenstrijdige informatie van publikaties op het Internet. Beschouw dit als mijn eindejaarsgeschenk aan jou, beste lezer. Namasté.