Art 28
Chakra werking
RUBRIEK: Intu´tie-Energie    Geplaatst op 27 juni 2022

Vanuit de New Age komt de voorstelling dat een chakra kan geblokkeerd zijn, en dat men naar een chakrahealer kan gaan om die te reinigen en te de-blokkeren. Alleen komt daarbij achteraf vaak de konstatie dat deze behandeling slechts een be-perkte tijd de goede werking ervan herstelt, om daarna weer met hetzelfde probleem te moeten afrekenen. Deze voorstelling is dermate ingeburgerd dat ik een reklame op het Net heb zien verschijnen van een Oosterling in habijt, waarin hij stelde dat hij "een lang vergeten methode" had gevonden om iemands chakra's voor altijd en defi-nitief te "openen".

Men kan alleen tot zulk een VERKEERDE voorstelling komen, door een Westers denkmodel proberen toe te passen op een gebied waar het irrelevant is: de mecha-nismen van 'l homme machine gaan toepassen op het energeties veld, dat van aard IMmateriëel is. Chakra's zijn levende energie-centra waar energie van de buitenwe-reld wordt opgenomen en energie van binnenuit wordt uitgedrukt. Een chakra kan dus niet "gesloten" zijn, op straffe dat hij niet meer zou funktioneren. En een per-soon waarvan een chakra niet meer zo funktioneren gaat dood, op dezelfde manier als hij zou sterven wanneer één van zijn vitale organen zou uitvallen.

Wat wel kan gebeuren, is dat een chakra onvoldoende werkt. Ook dat is in analo-gie met de orgaanfunktie: wanneer iemands nieren onvoldoende werken, dan wordt zijn bloed onvoldoende gereinigd van afvalstoffen en urinezuren en kan hij reuma of eczema krijgen. Wanneer iemands derde chakra onvoldoende werkt, dan vertoont zo iemand een gebrek aan voldoende zelfvertrouwen om de wereld aan te kunnen, en geneigd zijn om zich in een hoek te verschuilen.

We worden -in de meeste gevallen- allen geboren met organen en chakra's die vol-doende funktioneren om te doen wat ze moeten doen. Dat er verschil in types en in konstituties bestaan, wordt niet alleen door de overerving bepaald, maar ook door de specifieke kombinatie van accenten en mindere punten in onze orgaan- en chakra-werkingen (die samenhangen met het energiepatroon van het moment waarop we geboren werden -maar daar gaan we het hier niet over hebben). Het betekent dat bij iedereen de organen en de chakra's niet in dezelfde mate werken: er kan daarbij naast een normale werking ook sprake van zijn van een remming of hypo-wer-king en van een teveel of hyper-werking. Ook in de orgaanwerking kan men dezelfde verschillen noteren: een bloeddruk kan bvb te laag (hypotensie) of te hoog (hypertensie) zijn.

Het houdt in dat de chakra-werking zowel een kwalitatief als een kwantitatief aspekt bezit: elke chakra heeft niet alleen zijn specifieke werking wat de ene chakra van de andere doet verschillen, maar ook een specifieke sterkte die van individu tot individu verschilt. Die tweevoudigheid zit ook vervat in zijn dubbele wer-king: informatie en signalen worden zowel UIT de omgeving opgenomen, als IN die omgeving uitgedrukt. Yin en yang. Of hoe het individu met zijn omgeving in interak-tie staat en aan uitwisseling doet.

Zoals bij de ademhaling zijn er TWEE bewegingen of fasen: die van de IN-spiratie of de opname en verwerking van allerlei indrukken en sferen in de omgeving; en die van de UIT-drukking of de afgave aan de omgeving. Bij het eerste laat men zich in-spireren door wat en wie men aantreft als inspiratie-bron; bij het tweede drukt men zijn stempel of "afdruk" in waar "men voet zet". Het achterlaten van handen of voet-afdrukken van onze vroege voorouders kan men tegen deze achtergrond beschouwen als een "afdruk achterlaten van zijn bestaan". De mens is hiermee steeds bezig ge-weest: tempels, gebouwen, pyramiden, meesterwerken, boeken, uitvindingen, ...... achter laten als uitingen van zijn bestaan en kultuur.

Bij opname werkt de chakra in tegenwijzerzin: de vortex of spiraal draait dan centri -petaal naar binnen toe; bij uitdrukking draait de chakra in wijzerzin, centrifugaal naar buiten toe. Men kan diezelfde beweging herkennen bij de spiraal van een vijs bijvoorbeeld wanneer men een schroevendraaier gebruikt. Hierbij kan men grofweg onderscheid maken tussen yinne en yange persoonlijkheden. Yinne mensen zijn over het algemeen intro-verte, stille, passieve persoonlijkheden met de nadruk op zien en luisteren, empathie en het binnenhouden van wat ze denken, voelen, ervaren. Yange mensen zijn daarentegen veeleer ex-travert, aktieve en manifeste persoonlijkheden met de nadruk op het mededelen van wat zij denken en voelen, en op het op allerlei manieren in verbinding staan met en in beweging brengen van hun omgeving.

Als chakra's verder LEVENDE energiecentra zijn, dan houdt dit natuurlijk ook in dat zij door en tijdens iemands leven geaktiveerd worden door de manier waarop de persoon ze gebruikt. Ingeval van ons voorbeeld van de 3de chakra: het zal iemands zelfvertrouwen helemaal geen goed doen, wanneer hij door zijn opvoeding thuis en/of op school in dat zelfvertrouwen keer op keer wordt onderdrukt. Regimes met sterke repressie en censuur levert onderdanen met "dichtgeknepen" buik en keel: ze mogen niet zijn wie ze zijn (3de chakra) en niet zeggen wat ze denken (5de chakra). Er zijn dus situaties, gevoelens, gedachten en ervaringen die het normaal funktioneren van een chakra in de weg kunnen zitten. Men kan dat in enge zin "blokkeringen" noemen, maar ik zou die toch liever obstakels of hindernissen noe-men. Herhaling van zelfde negatieve ervaring kan men hierbij als kapsels, en mee-gemaakte trauma's als dammen beschouwen, die de normale doorstroom verhinde-ren.

Men kan dus begrijpen: men kan weliswaar zijn chakra's "reinigen" door meditatie of door chakrakuising, maar hiermee lost men de onderliggende blokkades niet op die als het ware in het programma's van de chakra's met de tijd zijn ingebouwd gewor-den. Het is zoals een bad nemen: men is dan helemaal gereinigd, maar niet voor lang. Men kan bij iemand die teleurstelling na teleurstelling heeft moeten meemaken wel zijn hartchakra reinigen, maar men poetst daarmee niet zijn verdriet en kwetsu-ren mee "weg". Die moet hij namelijk zélf (leren) verwerken. Zo iemand zal ook nog-al eens uit schrik voor nóg een teleurstelling, zich juist gaan afsluiten voor nieuwe ontmoetingen, en niet in staat zijn positieve liefdeservaringen mee te maken. Het is dus in wezen niet de chakra die "afgesloten" is, maar de geest.

Daarom werkt het niet om zijn verleden in een soort doosje proberen op te sluiten en uit zijn systeem proberen te sluiten: of het nu "opgesloten" of "contained" is, het BLIJFT werkzaam IN zijn energiesysteem zolang het niet afgewerkt is, en het blijft zolang de chakra voeding geven. Elke chakra wordt immers gevoed door al iemands ervaringen, emotoies, gedachten, overtuigingen, ...... die hij zowel bij zijn geboorte als karmiese leerstof heeft meegekregen (aanleg) als tijdens zijn leven heeft opgelo-pen in het proces naar bewustzijn. Het complexe is, dat men AL deze voedingen op de verschillende bestaansvlakken moet zuiveren, wil men met goed gevolg een goed-werkende chakra in balans hebben, die de gestalte van al deze soorten "brandstof" is. De werking van een levende chakra is derhalve een momentopname en geen "vol-dongen feit" dat men voor eens en altijd kan bewerkstelligen. Een chakra fluktueert en evolueert mee met wie men op een bepaald moment IS, hoe men met zijn emoties omspringt, welke gedachten men erop nahoudt, welke emoties men koestert, welke beliefs men aanhangt.

De werking van een chakra is de resultante van zijn emotionele, mentale en psychie -se instelling op een welbepaald moment. Men BRENGT zichzelf in die toestand door bepaalde patronen te volgen die men bij zijn geboorte heeft meegekregen om bepaal-de levensinhouden te leren, en door een trajekt te volgen van problemen die ontstaan omdat men die lessen niet wil leren of probeert te ontlopen. Dit klinkt misschien her-meties, maar het is in wezen eenvoudig te begrijpen: door de KEUZES die men maakt, de emoties die ze oproepen, de gedachten die ze vertolken, en de beliefs waar-op ze rusten, bepaalt men hoe zijn chakra's zullen werken. In de bovenste figuuur illustreer ik welke houdingen daarmee samenhangen; in de derde figuur welke emo-ties; en in de laatste figuur hieronder wat men daarbij probeert te vermijden, te ont-kennen en te verwerpen. Zulke samenhangende verhalen horen coherent bij de exis-tentiële wezenskenmerken van elke chakra.