Art 20c
Aquarius en de Zin van het Leven (3)
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 12 november 2023

Zoals men dus zelf kan konstateren is er geen eenduidig en "absoluut" antwoord op de vraag "moeder waarom leven wij?". Het zou van een verregaand simplisme en zelfs arrogantie getuigen, van te stellen dat het Leven in één formule of stelling zou kunnen samengevat worden. De VEEL-lagigheid en VEEL-zijdigheid die deze vraag impliceert, houdt ook in dat het antwoord van diezelfde orde zal zijn. Het antwoord zal met andere woorden afhangen van de levensfase waarin men zit, zijn eigen aard, zijn manier van denken, zijn bewustzijnsfase, ..... om min of meer bevredigend te kunnen zijn.

Samengevat kan men wel stellen dat hoe meer zijn voorstelling het volledige ver-haal van de werkelijkheid omvat, hoe dichter het antwoord bij de "waarheid" zal liggen. Hoe partiëler zijn inzicht en dus voorstelling van de realiteit zal zijn, hoe meer het antwoord ook in stukken zal getrokken zijn. Men kan dit misschien wel doen om het bevattelijker te maken, maar dit gaat steeds ten koste van het globale overzicht. Men hoeft evenmin te verzeilen in het andere extreem: in ingewikkeld filosofies jargon en formuleringen om het complexe te beschrijven als een intellek-tueel hoogstandje.

De zingeving situeert zich in het het vlak van de beliefs alwaar men de drijfkrach-ten die hem bezielen beschrijft als motieven die hem bewegen, en op het spiritueel vlak alwaar men de maquette van de realiteit die men in zijn bewustzijn heeft ge-vormd omschrijft als zijn persoonlijke levensfilosofie. Als de wereld en de realiteit zonder zin en betekenis zouden zijn, zou dit dus ook inhouden dat alle motieven en overpeinzingen furtief zouden zijn. Dan zou de mens als een soort ongeleid projektiel blind met trial and error en met reaktie op aktie van de wereld moeten rondlopen. Dat komt ook neer op de ontkenning van het bewustzijn, omdat het dan wordt gereduceerd tot een eenvoudig instrument van meting van en afstelling op de wereld. In zijn laagste vorm IS het bewustzijn dat ook, maar zelfs de dieren tonen ons dat het zoveel meer is. Het is juist GEEN blind GPS-programma dat automaties afgehaspeld wordt, maar een kompas waarmee men in staat is zowel een plan van de wereld te tekenen, als de richting uit te zetten waar men naartoe wil in zijn bestaan. Neemt men dat weg, dan ontkent men zowel vrije wil als het bewandelen van een uitgestip-peld levenspad. Als een povere karrikatuur van zichzelf rommelt de mens dan maar zowat in het rond, zonder dat het enig verschil maakt, tot de dood hem komt verlos-sen. Kortom, dit houdt een zeer negatief wereld- en mensbeeld in. De doelen -waar-naar zoveel te pas en te onpas wordt naar verwezen- zijn daarbij de objektieven waar -naar de motieven mikken. Een boogschutter kiest een doel uit om naar te schieten, zoals een bestuurder een bestemming kiest om naartoe te gaan.

Een andere konstante is, dat het bestaan zich afspeelt op Aarde, en dat dus ook in de zingeving deze connectie moet vervat zijn. Spiritualiteit die los staat van het Aards bestaan en de Natuur, getuigt van een artificiële en teoretiese perceptie. In de levenspraktijk betekent dit dat elk individu niet alleen als een soort waarnemer de wereld observeert en registreert, maar ook en vooral als deelnemer daadwerkelijk DEEL uitmaakt van het gebeuren. Dit houdt in dat het zijn taak is die wereld te sturen waar die betrekking heeft op "zijn" wereld, alsook zijn eigen groeiproces -lees: bewustzijsproces- te sturen vanuit zijn persoonlijke problematiek. Dat laatste leert hij door gekonfronteerd te worden met de gevolgen van zijn daden (woorden, ....) door de wet van de resonantie of karma. Elk leerproces houdt precies een kon-frontatie met zijn tekortkomingen en fouten in. Als men die NIET wil erkennen, dan ontkent men de hindernissen, horden en stappen die men dient te nemen OM dat groeiproces te kunnen vervullen. Die fameuze Flow is dus zeker niet één vloeiende, rimpeloze stroom. Bij de Stroom die het leven aanbrengt zitten zowel geschenken als beproevingen, zowel aangename als pijnlijke ervaringen, zowel uitdagingen als pro-blemen; het is een totaalpakket. Als we alleen maar fijne ervaringen zouden hebben, zouden we niet groeien.

Het zou een beetje al te gemakkelijk zijn dat het Aards bestaan vrijblijvend zou zijn: als niets zin en betekenis zou hebben, dan zou het eigenlijk geen reet uitmaken wat men doet, want "alles" is dan goed. Dat klinkt als de ideale vrijgeleide voor mensen die moeilijkheden uit de weg gaan en het zich liever "gemakkelijk" maken. Pisces of Vissen heeft die neiging; Aquarius niet. Waterman engageert zich, en probeert een verandering of een vooruitgang in die groei te bewerkstelligen. Hij is bereid om daar-voor -gezien zijn tegendraadse en rebelse natuur- als het moet, TEGEN de stroom in te gaan. Nogmaals: als het Leven zonder zin of doel zou zijn, dan zou men nooit het gevoel krijgen dat men werkelijk iets "moet" doen. Als niets ertoe doet, bestaat er ook geen "goed" en "verkeerd", en staat het geweten buitenspel -het moreel vlak met waarden-.

Bekijkt men nog eens aandachtig de afbeelding van Johfra van Waterman, dan kan men op de achtergrond een figuur zien die door een Schedelpoort gaat: dat staat symbool voor de mens die DOOR de oude Steenbok-Saturnus-Poort gaat. Hierbij laat hij het oude Steenbok-patroon met maatschappelijk opgelegde waarden, normen, doctrines en wetten achter zich, om de nieuwe Waterman-wereld binnen te gaan, die zich kenmerkt door een intern ipv een extern geweten. Men zou verkeer-delijk kunnen konkluderen dat dit geweten daardoor strikt persoonlijk en dus indivi-dueel zou zijn, ware het niet dat in het rijk van het bewustzijn het verschil tussen mijn-dijn en ik-de ander wegvalt door solidariteit en broederschap. Voorbij de mate-riële belangen, die de mensen in "kampen" verdeelt en in verschil katalogiseert, heb-ben mensen echter gemeenschappelijke belangen. Voorbij het specifieke individueel verhaal van één mens, ligt dus een universeel verhaal. IEDERE mens, waar ook ter wereld, ongeacht zijn huidskleur, kultuur, nationaliteit of achtergrond, wil van een partner en kinderen houden, wil gelukkig zijn, wil vrienden rondom zich, ......

Een VOL leven kunnen leiden, gebeurt door vervulling te zoeken en te vinden. En een vervuld leven hebben, geeft peace of mind, een tevredenheid en een verzoe-ning met de dingen des levens en de wereld zoals die zijn. Vissen zoekt het ultieme, het opgaan in de onmetelijkheid, de kosmos, het universum, het grote niets. Zelf NIETS meer worden en onthecht van alles zijn, is het oude Vissen-ideaal dat in alle grote godsdiensten wordt gesteld, maar is eigenlijk voorbehouden voor de excarna-tie, de laatste levensfase van het sterven. Vissen is dan ook het laatste Teken van de Dierenriem die de levenscyclus afsluit. Maar VOL-LEDIGHEID drukt ook een twee-zijdigheid uit, en niet de eenzijdigheid door alles los te laten en te wissen: de ver-langens, het ego, de gedachten, de wil, zijn relaties..... tot er "niets" meer overblijft. Ter verduidelijking: het is precies dat wat bij Alzheimer gebeurt, en is dus het laatste waar men als gezonde persoon zou moeten naar streven. Het Leven kan boeiend zijn, de wereld interessant en het bestaan leerrijk, maar respectievelijk ook pijnlijk, ge-vaarlijk en beproevend. Dat is de spreekwoordelijke keerzijde van de médaille, maar geen reden om uit schrik de uitdaging niet aan te gaan.

Ook de openheid tenslotte wordt vaak te eenzijdig bekeken. Een open mind be-houden, betekent dat men niet alleen bereid moet zijn allerhande nieuwe situaties, ervaringen en mensen in zijn leven toe te laten, maar ook en vooral dat men zijn geest open en flexibel genoeg moet houden, om zijn perceptie van de realiteit aan te passen aan te passen in zijn bewustzijn. Dus niet als een "onbeschreven blad" willen zijn -dat is weer het Vissen-ideaal- maar telkens weer als een slang te vervellen: te groeien door te integreren wat men heeft meegemaakt en ingezien; het zich voortdu-rend vernieuwen, en in zekere zin heruitvinden. Sommigen noemen het zich her-bronnen. Het is dat wat men zoekt wanneer men op retraite gaat: al de rest rondom zich tot rust brengen om naar binnen te kijken en de time-out nemen om een aantal dingen in zijn geest te "herschikken" of anders te gaan indelen. De ratrace of de Le-vensstroom gedurende een tijd tot stilstand brengen, om zich te bevragen en te re-flekteren over de zin en de zinvolheid van wat men met zijn leven aanvangt.

In zekere zin staat het stromende voor de evidentie waarin de dingen des levens gebeuren. Het tegendeel is zwoegen, "werken", arbeiden om iets als het ware uit de grond te stampen, vaak tégen de gang van zaken in. Wanneer men allerhande weer-standen, hindernissen, problemen en zelfs tegenwerking moet overwinnen, gebeurt iets niét als vanzelfsprekend. Spontaneïteit zoals bij kinderen houdt een onschuld en een openheid in: wat men doet of zegt komt rechtstreeks uit het hart zonder rem-mingen of censuur. Dit lijkt het ideaal voor het WaterTeken Vissen, vandaar de voorkeur voor tekens die zomaar uit het NIETS opduiken om "ongevraagd" informa-tie te geven, visioenen, deus ex machina en mirakuleuze reddingen en genezingen. In de New Age loopt dit door: channeling, intuïtie, fortuin en geluk, alles stroomt hem in overvloed toe ..... als men erin wil geloven als een kind. Die puurheid is ondertus -sen een achterhaalde mythe: kinderen zijn niet alleen "engeltjes" maar kunnen ook "duiveltjes" zijn, en de voorstelling van overvloed berust op het bijgeloof om "van bovenaf geholpen of gered te worden" zónder er zélf iets voor te hoeven doen, naast een eeuwenoude "googeltruuk" te zijn om ongelovigen te bekeren (zoals dit in sekten nog regelmatig gebeurt). Het wonder!

Alleen en nogmaals: het LEREN vereist een totaal ANDERE aanpak. Dat doet men niet "spontaan", maar daarvoor zijn focus, concentratie en applikatie nodig. Het is een keuze en een bewustzijnsakt, dat stuk voor stuk en trap voor trap verloopt. Men moet daarvoor tekorten erkennen, hindernissen herkennen en oplossingen vinden. De eenvoud en de vanzelfsprekendheid waarmee men dan met iets kan omsprin-gen, is het gevolg van een meesterschap of expertise: door levenservaring heeft men geleerd om op de juiste en efficiënte wijze met iets om te springen, waardoor het vlotjes en gemakkelijk LIJKT.

Die stroom ziet er bij Aquarius trouwens helemaal anders uit. In de tijd dat de Te-kens werden geconcipiëeerd, "herkend", gevonden, benoemd of hoe men dat proces ook wil omschrijven, kende de mens de electriciteit nog niet. Hij kende wel de blik-sem maar dit natuurverschijnsel werd niet bepaald als weldadig beschouwd. Maar de naam Waterman voor een LuchtTeken is niet bepaald gelukkig te noemen, eerder verwarrend. Weerman ware te prozaïes geweest, en windman te triviaal; in de mo-dernere tijden zou men dit gemakkelijker omschrijven als de kommunikatie-stroom die alle mensen met elkaar verbindt; als het verkeer, of het sociaal netwerk. Of de vibes die ontstaan wanneer mensen solidair aan een eenzelfde projekt werken, of gelijkgestemden die aan het brainstormen zijn. De manier waarop de neuronen met elkaar in de hersenen verbonden zijn, en werken, is een andere ilustratie van ditzelfde principe. De "kruiken" die Waterman over de wereld uitstort bevatten geen water, maar ..... inzichten, bevindingen, reflekties, .... Het zijn niet de akkers die met water worden bevrucht, maar de geest van de mensen: voedsel voor het bewust-zijn. Waterman is de humanist, die zijn medemensen deelgenoot maakt van het nieuwe dat hij heeft gevonden en van de vernieuwing die hij heeft ingezien.