Art 8
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 16 augustus 2008
21 december 2012

2012 zou zogezegd een "speciaal jaar" moeten zijn; meer bepaald 21 december van dat jaar, de winterzonnewende. Men refereert daarvoor naar de Maya-kalender. Goed werk verricht door hem of hen die dat bestudeerd en vertaald hebben, maar men moet zich daarbij evenwel goed realiseren, dat een kalender GEEN "objektief gebeuren" is. Dat is de eerste gemaakte fout: elke kalender, dus ook de "onze" is een arbitraire keus tussen een HOOP astronomiese en astrologiese cycliciteiten. WELKE men daarvan uitpikt en beklemtoont, heeft te maken met de achtergrond en de filosofie die een kultuur en gemeenschap kenmerken. De voorkeur bvb voor een Maankalender of een Zonnekalender; voor een 4-, 5-, 12- of 13-delige indeling.... Tot en met de voorkeur wanneer men de jaarlijkse cyclus laat beginnen: bij de lente (vroeger), bij de winterzonnewende (het Noorden), of ándere data die relevant zijn voor de breedteligging en de klimaatzone van die kultuur. De Maya-kalender is aldus geënt op het leven van de Maya's en op het natuurgebeuren van Centraal Amerika. Uitspraken en prognoses daarover, moeten dus ook gekaderd worden BINNEN deze kultuur en tijd. En dat had ook zijn "minder nobele funkties en doelstellingen" binnen het maatschappelijk bestel en economiese structuur van de Maya's.

Tweede gemaakte fout: elke cycliciteit loopt ONGEHINDERD door. Bij de Chinese kalender loopt de cyclus van de 5 Elementen en de 12 Diertekens bvb om de 60 jaar "af", maar dat aflopen zélf is geen "bijzondere gebeurtenis": na een cyclus van 60 jaar, begint gewoon een NIEUWE cyclus van 60 jaar. Het is bijgevolg een menselij-ke reflex om daarin MIJLPALEN te gaan "markeren". Astrologies gebeurt er niets bijzonders wanneer een cyclus eindigt: de markante pieken liggen daar meestal BUITEN. Vergelijk dat met een mensenleven: de "mijlpalen" van 21 jaar, 33 en 65 jaar bvb, zijn in eerste instantie maatschappelijke data; de echt betekenisvolle data (een ongeluk, een relatie, werk, kinderen,....) vallen daarbuiten. Werkelijke astrolo-giese VERANDERINGEN, volgen maw een EIGEN cycliciteit ONAFHANKELIJK van die "officiële kalender".

Ik heb dus andermaal mijn efemeriden ingekeken, op zoek naar wat er zo bijzonder is aan 2012 op astrologies gebied. Een belangrijke datum is bijvoorbeeld 12 maart 2011, wanneer de Planeet Uranus van Vissen naar Ram gaat. En in 2012 zélf, is 3 februari 2012 veel signifikatiever dan 21 december 2012: op die datum gaat de Planeet Neptunus namelijk van Waterman naar Vissen. Op de"horoskoop" van 21 december 2012 (zie hierboven), is het spanningsveld tussen het Steenbok-gebied en het Ram-gebied het "speciale" aan dát moment, alsook de oppositie tussen Mercurius en Jupiter. Daar is niets "exceptioneels" aan. Wél van betekenis voor de periode 2012-2013, is het vierkantsaspekt tussen Jupiter en Neptunus, dat door het vooruit-achteruit-lopen van Neptunus in de Dierenriem, pulsatief aan zal zwellen en af zal nemen. Ook dat vierkant is niet echt "exceptioneel"; getuige daarvan: het was ook al nog niet zo lang geleden werkzaam in 2005-2006.

Derde redeneringsfout: op een welbepaald moment kan er weliswaar een welbepaal-de energie bestaan die men "aan de lijve" kan ervaren, maar dat betekent daarvoor nog NIET, dat die AUTOMATIES een bewustzijnsproces in gang zet. Als verschil-lende personen met analoge horoskoop of dezelfde energie ANDERE dingen doen, heeft dat te maken met een verschillend bewustzijnsniveau. Het simpel "optreden" van een bepaalde energie is derhalve onvoldoende om een bepaald bewustzijn te doen "ontstaan". Elk leerproces kan weliswaar extern prikkels of triggers krijgen, maar kan niet van BUITENAF worden geënsceneerd of geforceerd. Elk bewustzijns-proces ontvouwt zich van BINNENUIT: uit iemands persoonlijke ervaringswereld en -problematiek. Het karma, verbonden aan die energie en levensproblematiek, maakt dat men niet kan "groeien", zonder die levenslessen te hebben begrepen.

Het zogenaamde "trillingsgetal" is hierbij een frekwent gebruikt begrip in de New-Age-terminlogie, oa in alweer Reiki, en in de chakra-healing. Het is een zeer slecht omschreven begrip: men stelt het voor alsof bij een VERHOGING van dat trillings-getal het bewustzijn zou verhogen en de "paranormale vermogens" zouden toenemen vanuit een voeling met HOGERE dimensies. Het vetrekt van een aantal verkeerde voorveronderstellingen. Ten eerste: dat kwaliteit een kwestie van verhoging zou zijn; heel wat "paranormale vermogens" hebben echter alles met de LAGERE chakra's te maken. Kwalitatieve verbetering heeft verder meer met verdieping dan met ver-hoging te maken. Ten tweede: een sneller bewegende chakra, die dus funktioneert op een hogere trilling, is in de eerste plaats een AKTIEVE chakra; dit heeft dus alles met kwantiteit, en niet met kwal iteit te maken. Bewustwording, reflektie, meditatie, .....hebben meer te maken met het STIL worden en het VERLAGEN van de "fre-kwentiegolven". Het LAGER denken is snel en gejaagd, terwijl het HOGER denken traag en rustig pulseert. Men interpreteert kortom louter letterlijk; een typiese Westerse ziekte. Wat daaruit volgt ten derde: een groter trillingsgetal maakt een aktiever chakra, maar niet meteen "bewuster".

De specifieke relatie tussen het energie-lichaam van de mens, met zijn aura en chakra's, en het bewustzijn van de mens, wordt in deze middens onvoldoende onder-zocht en omschreven. Gemakshalve stelt men die aan elkaar GELIJK, maar dat is een verkeerde voorstelling en denkwijze. Een mens healen-of dit nu "fysies" of "psychies" is-, geeft hem de kans om terug in balans te komen, maar veroorzaakt niet automaties een bewustzijnsgroei. Men moet mij niet van "negativiteit" verden-ken, wanneer ik dit konstateer. Ik ben me er terdege van bewust dat de(existentiële) BEDOELING van ziektes en problemen deze bewustzijnsgroei is, en dat ervan "gevrijwaard blijven" juist het MOTIEF is om dat te doen, maar: iedere mens moet dat zelf doen. Men mag en kan daarbij iemand HULP geven met een behandeling of therapie, maar men mag en kan het niet in iemands plaats doen. Ten eerste omdat dit niet korrekt is, en ten tweede omdat dit niet eens écht kán. Iemands bewustzijn doen "verhogen" met een simpele manipulatie of door het optreden van een bepaalde energie: dat is onzin! Mensen komen tot bewustzijn NADAT ze door bepaalde ervaringen zijn gegaan; dit natuurlijk levensproces proberen OMKEREN, geeft geen blijk van van een juist inzicht in HOE en WAAROM dat bewustzijn funktioneert.

Wat is nu de konklusie van heel dat verhaal? Waarschijnlijk gewoon dat de Maya-kultuur terug in de belangstelling zal komen, omdat DIE deze cycliciteit volgt. Maar dat is in tijd zo'n grote cyclus, dat het niet "op een aantal jaren" zal aankomen; en heel zeker niet op één preciese datum kan vastgepind worden. Terwijl ik dat schrijf, is dat proces al bezig, want werd vandaag op het journaal bericht dat men een onderzeese Maya-ruïne had ontdekt.

Vervolgens dat vanaf 2011 op gebied van techniek een aantal renoverende en relevante ontdekkingen zullen gedaan worden. En dat vanaf 2012 heel wat (gekende) Vissen-thema's weer meer op de voorgrond zullen treden: dat is een terugkerende cyclus doordat Neptunus een omlooptijd van 256 jaar heeft. In enge zin is dit niets nieuws, maar gewoon de "naweeën" van het 2000 jarige Vissentijdperk: mystiek, godsdienst en bijgeloof zullen weer een kleine opflakkering kennen. Maar dat past veel minder binnen de Aquarius-vernieuwing, dan men dat voorstelt.

Zoals het individuele bewustzijnsproces een groei is die zich van binnenuit ontvouwt, wordt ook de groei van de mensheid in zijn globaliteit niet door EXTERNE faktoren bepaald: als externe calamiteiten al dan niet zullen plaats vinden, treden die niet "op bestelling", namelijk op preciese data op. Het verlegt de aandacht verkeerdelijk waar het hem echt om gaat: de menselijke verantwoordelijkheid voor zijn bewustzijns-proces en voor de plek waar hij leeft. De hoop op een EXTERNE kentering leggen is daarbij misplaatst, en naast de zaak. Het ruikt verdacht veel naar "maak dat je bij de "uitverkorenen" hoort". Dat is het vertrekpunt en de stof van elke religie en sekte; voor wanneer de centra om voor 2012 te bidden? Overigens, zeer mens-egocentries, heel dat gedoe: worden onze medebewoners, de dieren en de planten, verondersteld al deze "invloeden" NIET te ondergaan, en is de mens de enige "uitverkorene" als "kroon van de schepping"? Uiteindelijk ruikt dat hele verhaal dus ook naar arrogan-tie.

Voor een meer "techniese" benadering van hetzelfde probleem, zie:

         Achter gesloten deuren (met dank aan Linda)

En voor een inhoudelijke benadering van hetzelfde probleem: zie:

        Wat de Maya-Ouderen zélf zeggen over 2012 (met dank aan Bart)